Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“, финансиран от ФНИ към МОН

   

Срок за подаване на документите: от 15.07.2020 г. до 21.07.2020 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“, финансиран от ФНИ към МОН след спечелен конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/

 

Проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“ финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/, набира двама редовни докторанти, които ще бъдат назначени на позиция изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1 Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение Натоварване на активни наночастици Молекулно динамични симулации
3. Необходимо образование Редовно записан докторант в професионално направление 7.3 Фармация Редовно записан докторант в професионално направление 4.2 Химически науки

 

Избраните членове на екипа за изпълнение на проекта ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г. Изследовател R1
функции по проекта Редовен докторант, работещ по научна задача 2.3. Зареждане на активни наночастици
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 1000 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 840,19 лв.
брой месеци по проекта 12 с възможност за продължение до 36 месеца
Брой часове на ден 4 ч

 

 

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г

Изследовател R1

 

функции по проекта Редовен докторант, работещ по научна задача 3.3. Молекулно динамични симулации
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 1000 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 840,19 лв.
брой месеци по проекта 12 с възможност за продължение до 36 месеца
Брой часове на ден 4 ч

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 15.07.2020 г. до 21.07.2020 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адреси:

(1) бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2., Мариана Параскова

или на

(2) Е-мейл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 22.07.2020 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 23.07.2020 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация,

Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg