Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“

   

Срок за подаване на документите: от 02.08.2021 г. до 13.08.2021 г.

 

ОБЯВА

за попълване състава на екипа за изпълнение на проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“, финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/

 

Проект ROTA-Active на тема „Фазови преходи с ротаторни фази в капки: нов подход за създаване на активни микро- и наночастици“ финансиран от ФНИ към МОН по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/, набира постдокторант, който ще бъде назначен на позиция изследовател R2, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение Разработване на процедури за наблюдаване и провеждане на изследвания за охарактеризиране поведението на активни наночастици
3 Необходимо образование Докторска степен в едно от професионалните направления 4.1 Физически науки; 4.2 Химически науки; 5.10. Химични технологии; 5.12. Хранителни технологии,
която е придобита не по-рано от 01/05/2018 год
4. Необходима експертиза Публикувани поне 3 научни статии в областта на дисперсните системи, в поне 2 от които кандидатът е използвал оптичен микроскоп за провеждане на изследванията
5. Трудов стаж Поне 2 години трудов стаж като химик или изследовател

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, посочено по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г. Изследовател R2
функции по проекта Постдокторант, работещ по научни задачи 2.1. Разработване на процедури за наблюдаване поведението на активни наночастици и 2.2. Провеждане на изследвания за охарактеризиране поведението на активни наночастици
Месечна сума с вноски 19,02% от работодателя 3500 лв.
Месечна сума без осигурителни вноски 2940,69 лв.
брой месеци по проекта 21 месеца
Брой часове на ден 8 ч

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Диплома за научна степен
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Документи се приемат от 02.08.2021 г. до 13.08.2021 г. всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на адреси:

(1) бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2., Мариана Параскова или на

(2) Имейл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 20.08.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 24.08.2021 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

Мариана Параскова

бул. „Джеймс Баучър“ № 1, Факултет по химия и фармация, Сграда на Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет.2.

Тел: +359 2 962 5310; +359 2 8161 373

е-mail: mp@lcpe.uni-sofia.bg