Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г.

   

Срок за подаване на документите: от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ набира юрист по дейност Б като част от екипа за изпълнение на проекта, за изпълнение на следните функции и задължения:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Юрист
2. Функции в екипа за изпълнение Поддържа дейностите, изготвя документацията, свързана с научноизследователската дейност, съгласува бланките на договорите с физически и юридически лица; дава правни консултации и становища по дейностите на проекта; подпомага изпълнението на клаузите на административния договор на проекта и отчитането му, дава становища при съставяне на актовете относно възникването, изменението и прекратяването на договори, обосновава законосъобразността на извършените действия пред контролни, съдебни, одитиращи и ревизионни органи, подпомага ръководителя на проекта и водещия координатор при подготовката на междинните и заключителния отчети.
3. Необходимo образование Висше образование ОКС ‚Магистър“ в специалност „Право“, образователна и научна степен „доктор“.
4. Трудов стаж Придобит стаж по и опит в областта – поне 5 години.

 

Избраният кандидат ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проекта,
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Копие от дипломи за висше образование,
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г. всеки работен ден от 09.30 до 17.00 часа на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 114 (Обща канцелария) или по електронен път (project@nasledstvo.bg).

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. На 16.07.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати от 11.00 часа (адрес София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Северно крило, етаж 1, кабинет 220) .
  3. Избраният специалист ще бъдат информиран на 19.07.2021 г.
  4. Избраният специалист ще бъдат назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация: project@nasledstvo.bg