Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 12.05. до 19.05. 2021 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R4, който да изпълнява описаните по-долу функции и задължения в екипа на Института за икономика и управление на културното наследство:

1.

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R4
2. Функции в екипа за изпълнение Научно-изследователска и методическа подготовка и реализация на дейности по проекти на Института. Адаптиране и прилагане методология за изследване и оценка значението на КИН за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот. Проучване на КИН като туристически ресурс и възможности за местно развитие на туризма
3. Необходимо образование Висше
4. Необходима експертиза

Обществени науки, професионално направление икономика (на туризма) и маркетинг.

Опит в разработването на стратегически документи за регионално развитие в областта на туризма.

5. Трудов стаж Доказана опит над 15 години

Избраният изследовател ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, други документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 12.05. до 19.05. 2021 г. всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 20.05.2021 г. от 11.00 ч.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено за резултата от конкурса.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 0888666239