Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 05.10.2023 до 12.10.2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира специалисти, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

  Длъжност в екипа за изпълнение Специалист – оператор

 

1.

 

Функции в екипа за изпълнение 1.Професионално фотографиране обслужващо нуждите на всички изследователи и специалисти от екипа на пилотния проект според техните изисквания. 2.Подръжка с репортажни снимки обществената информираност за дейността на пилотния проект на НАСЛЕДСТВО БГ. 3.Обработка на събраната фотодокументация, с оглед – многовариантното й използване: за изложбени цели, научен доклад, публикации и др.
2. Необходимо образование Средно-специално с квалификация „техник-технолог“
3. Необходима експертиза Умения за работа с професионални сканиращи машини (на геофизичен принцип), удостоверено от производителя или дистрибутора им.
4. Трудов стаж Най-малко 5 години трудов стаж като мениджър и организатор.

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Специалист – фотограф
1. Функции в екипа за изпълнение 1.Професионално фотографиране обслужващо нуждите на всички изследователи и специалисти от екипа на пилотния проект според техните изисквания. 2.Подръжка с репортажни снимки обществената информираност за дейността на пилотния проект на НАСЛЕДСТВО БГ. 3.Обработка на събраната фотодокументация, с оглед – многовариантното й използване: за изложбени цели, научен доклад, публикации и др.
2. Необходимо образование Бакалавърска степан по български език и история
3. Необходима експертиза Най-малко 2 нива -професионален курс по фотография и умение за работа на скенер машина за обработката на научния фонд – резултат от пилотния проект
4. Трудов стаж Най-малко 5 години трудов стаж като мениджър и организатор

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Специалист – координатор

 

1.

 

 

Функции в екипа за изпълнение

 

1.24/7 връзка с екипа на проекта при работата му на терена по маршрута. 2.Комуникация с областните, общинските, кметските и органите по сигурността, вкл. Гранична полиция за предварително оповестяване на графика, датите, вида на изследователската работа при работа с дронове над разрешената от Закона височина. 3.Задължително уведомяване на ръководството на въздушното движение на България. 4.Задължително съгласуване на местата на нощувка и евентуално пребиваване на открито във връзка с изпълняването на задачи от екипа или отделно негови членове и спазване на правилата за пожарна безопасност от екипа на терена. 5.Попълване на дневник за работата на експедицията въз основа на постъпилите доклади от отделните членове. 6.Установяване на денонощна връзка с Център за бърза помощ, разположен не по-далече на 10 км от района, в който се работи. 7.Поддръжка на комуникация с групите на терена – най-малко по две различни комуникационни системи – по възможност и устойчива радиовръзка.
2. Необходимо образование Средно, със завършен пълен бизнес курс от лицензиран образователен център.
3. Необходима експертиза Най-малко 5 участия в научно-изследователски експедиции и проекти
4. Трудов стаж Най-малко 5 години трудов стаж на административна длъжност в отрасъл „наука, култура, образование“, в организация разположена в Югоизточния икономически район на страната.

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Специалист
1. Функции в екипа за изпълнение 1.Събиране, анализ и обобщение на дейността на съществуващ европейски вал функциониращ като културна атракция в една от страните на Европейския континент, с оглед – изработка на план за действие на Центъра за върхови технологии „Наследство БГ“, следващ програмен период. 2.Обобщаване на постъпващата информация от участниците на екипа в пилотния проект, нейната дигитализация и изработка на информационно досие на изследвания участък от старобългарския пограничен вал ЕРКЕСИЯ, което да послужи на всички участници в работата на екипа. 3.Изработка на кратки съобщение – с превод на английски език, за текущо информиране на органите на местна власт, регионалните и местните музеи, Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) 4.Подръжка на информираността на българската общественост за пилотния изследователски проект чрез информационния ресурс на специално създадената електронна страница на Общобългарската асоциация СТАРОРУД и ресурса на Центъра за върхови постижения НАСЛЕДСТВО БГ.
2. Необходимо образование Бакалавърска степан по културология
3. Необходима експертиза Участие в най-малко 3 завършени проекта в сферата на културно-историческото наследство; преводаческа практика – английски език
4. Трудов стаж Поне 5 години като специалист-културолог в организации от отрасъл „култура и наука“.

 

  Длъжност в екипа за изпълнение Специалист – категория „друг помощен персонал“
1. Функции в екипа за изпълнение Общ работник
2. Необходимо образование Средно-професионално квалификация „работник“
3. Необходима експертиза Най-малко 5 години трудов стаж в изпълнение на дейности на охранителни, монтажни, обработка и складови дейности позволяващи нормалното функциониране и изпълнението на задачите и научната програма на пилотния проект.
4. Трудов стаж Най-малко 5 години трудов стаж по различни специалности, обогатяващи съдържанието на квалификацията „общ работник“.

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление.
 • Автобиография (CV европейски формат).
 • Диплома за висше образование.
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация.
 • Трудова книжка (когато е приложимо).
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 05.10.2023 г. до 12.10.2023 г. всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Северно крило, етаж 1, кабинет 220.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 13.10.2023 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 16.10.2023 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.sofia.bg

Телефони: 0888666239