Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

   

Срок за подаване на документите: от 26.11.2020 г. до 02.12.2020 г.

 

Обява за попълване състава на екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват следните длъжности:

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

1.

 

ИТ специалист

 

Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Информатика и компютърни науки“

 

Придобит стаж и опит по посоченото професионално направление не по-малко от 1 годинa. Професионален опит за: поддържане на информационен облак; качване, обработка и визуализация на бази данни; изготвяне на web маркетингови кампании; трансфер и комерсиализация на знания и технологии е предимство.

2.

 

Изследовател R1

 

Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“ и зачислен в ОНС „Доктор“ в област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“ Придобит стаж и опит в областта на хидробиологията и идентифицирането на критични проблеми при приложението на принципите на кръговата икономика в управлението на водните ресурси са предимство. Опит в контрола и оценката на замърсяване на водите е предимство.
3. Изследовател R2 Висше образование – ОНС „Доктор“ в област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Физически науки“ Придобит стаж или опит в посоченото професионално направление не по-малко от 5 години. Изисква се професионален опит в приложението на плазмени технологии за елиминиране на замърсители, пречистването на отпадъчни води и отпадъци от тривиални и токсични замърсители и в идентифицирането на критични проблеми при приложение на принципите на кръговата икономика.

 

Избраните специалисти от екипа за изпълнение на проекта ще бъдат назначени на срочни трудови договори и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност ИТ специалист

функции по проекта

 

1/ Поддържане на технологичен информационен облак;

2/ Качване и структуриране на бази данни в информационния облак;

3/ Подпомагане визуализацията на данните в електронния облак чрез изработване на карти и фигури;

4/ Изготвяне на web маркетингова кампания на Центъра;

5/ Подпомагане на процесите по трансфера и комерсиализация на знания и технологии чрез сътрудничество с националната, европейска и световни иновативни екосистеми.

брой месеци по проекта 6 месеца
допустим брой часове на ден на 4 часа
допустим брой часове на месец Непълен работен ден – 4 часа

 

длъжност Изследовател R1

функции по проекта

 

1/ Идентифициране на критични проблеми при приложението на принципите на кръговата икономика в управлението на водните ресурси;

2/ Прилагане на стандартизирани и иновативни методи за контрол и оценка на рискови замърсители в природни и отпадъчни води;

3/ Разработване на иновационни индикаторни системи за експресен контрол и управление на водопречиствателните процеси;

4/ Участие в разработването на система за ранкиране на замърсители във води;

5/ Регулярно отчитане на научните дейности и разпространяване на научните резултати чрез публикуване в научни списания и участие в научни конференции.

брой месеци по проекта 6 месеца
допустим брой часове на ден на 4 часа
допустим брой часове на месец Непълен работен ден – 4 часа

 

длъжност Изследовател R2
функции по проекта

1/ Идентифициране на критични проблеми при приложението на принципите на кръговата икономика в управлението на водните ресурси;

2/ Прилагане на стандартизирани и иновативни методи за елиминиране на рискови замърсители във води;

3/ Участие в разработване на нови технологии за пречистване и допречистване на води чрез плазмени технологии;

4/ Разработване и изпитване на нова технология за плазмена газификация от твърди битови отпадъци;

5/ Регулярно отчитане на научните дейности и разпространяване на научните резултати чрез публикуване в научни списания и участие в научни конференции.

брой месеци по проекта 6 месеца
допустим брой часове на ден до 4 часа
допустим брой часове на месец до 48 часа

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт);
  2. Автобиография (CV европейски формат);
  3. Копие на диплома за висше образование;
  4. Копия на други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност, заповеди за зачисляване в докторантура;
  5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;
  6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 26.11.2020 г. до 02.12.2020 г. вкл. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 ч. на адрес: гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, каб. 162.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 04.12.2020 г. от 13:00 часа, което ще се проведе on line.
  3. Избраният специалист ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс на 08.12.2020 г.
  4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р Ирина Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg

телефон: 02 8167289; 0889519064

 

д-р М. Младенова

ел. поща: m_stanachkova@biofac.uni-sofia.bg

телефон: 0888778662