Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

   

Срок за подаване на документите: от 19 до 23 април 2021 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 от 30.03.2018 за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение Провеждане на експериментални изследвания в лабораторията по "Оценка на безопасността на продуктите"
3. Необходимо образование Магистърска степен в едно от професионално направления: 4.2 Химически науки; 5.10. Химични технологии; 5.12. Хранителни технологии; 7.3. Фармация
4.

Необходима експертиза

 

Представени поне 2 научни съобщения на национални или международни конференции в областта на дисперсните системи или микробиологията

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност съгласно Комуникация на ЕЕ „Към европейската рамка за кариерното развитие на научните изследователи“ от 21 юли 2011 г Изследовател R1
функции по проекта Провеждане на експериментални изследвания в лабораторията по "Оценка на безопасността на продуктите"
брой работни дни в месеца 22
допустим брой часове на ден до 8
допустим брой часове на месец до 100
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 12,50 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 10,52 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научен проект 6 „Природни биоактивни средства за лична хигиена, козметични и хранителни продукти“ в проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“)
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: Документите ще се подават само електронно. При подаването на документите се изпращат сканирани оригиналите на дипломите и подписани и сканирани другите необходими документи като pdf файлове.

 

Документи се подават от 19.04.2021 г. до 23.04.2021 г. до Мариана Параскова , на имейл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 27.04.2021 г. събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се изследователи ще бъдат информирани писмено до 28.04.2021 г. за решението на комисията.
 4. Избраният изследовател ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.