Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

   

Срок за подаване на документите: от 09.07.2021 г. до 15.07.2021 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

 

Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира четирима изследователи R 1, които да изпълняват описаните по-долу функции и задължения в екипа на Института за икономика и управление на културното наследство:

 

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1 Изследовател R1 Изследовател R1 Изследовател R1
1 Функции в екипа за изпълнение Провеждане на емпирични изследвания, включително интервюта и фокус групи Провеждане на количествени изследвания Статистически анализ на данни Дизайн и контрол на социологически изследвания
2 Необходимо образование Магистър по социална и културна антропология Магистър в областта на икономиката, социологията или друга свързана област Магистър в областта на статистиката, математиката или друга свързана област Магистър по социология
3 Необходима експертиза Опит в разработването на инструментариум за качествени изследвания, модериране на групови дискусии, изготвяне на анализи и доклади с резултатите от качествени изследвания Опит в разработването на методологии и провеждане на количествени изследвания с големи извадки, визуализиране и представяне на резултати от изследователски дейности в устна и писмена форма пред различни аудитории Опит в анализ на данни чрез софтуерни статистически пакети и други инструменти за управление на данни, както и пакети за база от данни за изследвания, опит със съвременни статистически методи, анализ на тенденции и динамични редове, регресивен анализ и анализ на чувствителността, мета-анализ и мета-регресивен анализ или други, изчисляване размера на статистически извадки Опит в разработването на методологии и инструментариум за емпирични изследвания с количествени и качествени методи, работа със статистически пакети за анализ на данни, изготвяне на анализи и доклади от изследвания с различни методи
4 Трудов стаж Минимум 5 години Минимум 5 години Минимум 5 години Минимум 5 години

 

Избраните кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проекта)
 • Автобиография (CV европейски формат)
 • Диплома за висше образование
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация
 • Трудова книжка (когато е приложимо)
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо)
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо)
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо)
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, други документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 09.07.2021 г. до 15.09.2021 г. всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 16.07.2021 г. от 11 ч.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат уведомени за резултата от конкурса.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени в екипа според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация: project@nasledstvo.bg