Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

   

Срок за подаване на документите: от 22 до 26 юни 2020 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект: „Oбразователна 3Д видео-игра „Наследството на Вълчан войвода“, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 

I. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира Изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение
 • използване на видео игри за обучение;
 • практически експерименти в училище с обучение, базирано на игри.
3. Необходимо образование

Магистърска степен в едно от професионалните направления:

1.2 Педагогика

1.3. Педагогика на обучението по история

2.2 История и археология

4. Необходима експертиза Учител по история на България
5. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като учител по история.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R1
функции по проекта

• използване на видео игра за обучение, посветена на наследството и делото на Вълчан Войвода;

• провеждане на практически експеримент с обучение, базирано на разработената игра.

брой месеци по проекта 2 месецa
допустим брой часове на ден 4 часа
допустим брой часове на месец 24 часа
часова ставка с включени осигурителни вноски 30.54лв./час

 

II. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 (с научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2

2.

 

Функции в екипа за изпълнение

 

• анализ, проектиране, разработка и използване на видео игри за обучение (особено пъзели и викторини), което включва:

 • създаване на игрови обекти,
 • игрови сценарии и макетиране на видео игри,
 • проектиране на видео игри с използване на Unity 3D и C#,
 • софтуерни компоненти за видео игри;

• практически експерименти с обучение, базирано на игри;

• публикуване на статия в сборник на международна конференция или списание.

3. Необходимо образование

Докторска степен в професионално направление:

4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика)

4. Необходима експертиза Публикувани поне 20 научни статии в областта на образователни видео игри и софтуерни платформи за електронно обучение.
5. Трудов стаж Поне 8 години трудов стаж като изследовател.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R2
функции по проекта
 • анализ, проектиране, разработка и използване на видео игра за обучение, посветена на наследството и делото на Вълчан Войвода;
 • провеждане на практически експеримент с обучение, базирано на разработената игра;
 • анализ и обнародване на резултатите от експеримента.
брой месеци по проекта 14 месецa
допустим брой часове на ден 4 часа
допустим брой часове на месец 20 часа
часова ставка с включени осигурителни вноски 30.54лв./час

 

III. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R2 (с научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R2
2. Функции в екипа за изпълнение
 • Проучвания в средновековна обща история;
 • Проучвания в средновековна история на България;
 • Теренни обхождания;
 • Използване на дигитални архиви за историята и културата на българските земи;
 • Подготовка на съдържание за учебна видео игра.
3. Необходимо образование

Докторска степен в професионално направление:

2.2. История и археология

4. Необходима експертиза Публикувани поне 20 научни статии и/или книги в областта на антична и средновековна обща история и средновековна история на България.
5. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като изследовател.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R2
функции по проекта
 • Събиране на материали за видео игра за обучение, посветена на наследството и делото на Вълчан Войвода;
 • Описание на теренни обекти, свързани с Вълчан войвода
 • Проектиране на игрови сценарии за тази видео игра.
брой месеци по проекта 5 месецa
допустим брой часове на ден 4 часа
допустим брой часове на месец 20 часа
часова ставка с включени осигурителни вноски 30.54лв./час

 

IV. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение
 • анализ, проектиране и използване на видео игри за обучение (особено пъзели и викторини), което включва:
 • създаване и куриране на учебно съдържание,
 • игрови сценарии и макетиране на видео игри;
 • разработка на методика за обучение, базирано на видео игри;
 • практически експерименти с обучение, базирано на видео игри;
 • публикуване на статия в сборник на международна конференция или списание.
3. Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление:

Технически науки - 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

4. Необходима експертиза Представени поне 20 научни съобщения на международни конференции в областта на образователни видео игри и софтуерни платформи за електронно обучение.
5. Трудов стаж Поне 10 години трудов стаж като изследовател.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R1
функции по проекта

• анализ, проектиране и използване на видео игра за обучение, посветена на наследството и делото на Вълчан Войвода;

• провеждане на практически експеримент с обучение, базирано на разработената игра;

• анализ и обнародване на резултатите от експеримента.

брой месеци по проекта 13 месецa
допустим брой часове на ден 4 часа
допустим брой часове на месец 16 часа
часова ставка с включени осигурителни вноски 30.54лв./час

 

V. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение
 • проектиране и използване на видео игри за обучение (особено пъзели и викторини), което включва:
 • създаване и куриране на учебно съдържание,
 • игрови сценарии и макетиране на видео игри;
 • софтуерни инструменти за проектиране на видео игри;
 • софтуерни инструменти за анализ на видео игри;
 • публикуване на статия в сборник на международна конференция или списание.
3. Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление:

3.8. Икономика

4. Необходима експертиза Представени поне 5 научни съобщения на международни конференции/списания в областта на образователни видео игри и/или софтуерни инструменти за обработка на данни.
5. Трудов стаж Не.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R1
функции по проекта

• анализ, проектиране и използване на видео игра за обучение, посветена на наследството и делото на Вълчан Войвода;

• провеждане на практически експеримент с обучение, базирано на разработената игра;

• анализ и обнародване на резултатите от експеримента.

брой месеци по проекта 5 месецa
допустим брой часове на ден 4 часа
допустим брой часове на месец 16 часа
часова ставка с включени осигурителни вноски 30.54лв./час

 

VI. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира Изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение
 • проектиране, разработка и използване на видео игри за обучение (особено пъзели и викторини), което включва:
 • създаване на игрови обекти,
 • проектиране на видео игри с използване на Unity 3D и C#, виртуални играчи и софтуерни компоненти за видео игри;
 • интеграция и тестване на Уеб-базирани софтуерни приложения и платформи;
 • практически експерименти с обучение, базирано на игри;
 • публикуване на статия в сборник на международна конференция или списание.
3. Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление:

4.6 Информатика и компютърни науки (софтуерни технологии)

4.

 

Необходима експертиза

 

Представени поне 2 научни съобщения на научни конференции или списания в областта на образователни видео игри и софтуерни платформи за електронно обучение.
5. Трудов стаж Поне 3 години трудов стаж като програмист.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R1
функции по проекта

• анализ, проектиране и използване на видео игра за обучение, посветена на наследството и делото на Вълчан Войвода;

• провеждане на практически експеримент с обучение, базирано на разработената игра;

• анализ и обнародване на резултатите от експеримента.

брой месеци по проекта 6 месецa
допустим брой часове на ден 4 часа
допустим брой часове на месец 16 часа
часова ставка с включени осигурителни вноски 30.54лв./час

 

VII. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира изследовател R1 (без научна степен), който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1
2. Функции в екипа за изпълнение
 • проектиране, разработка и използване на видео игри за обучение (особено пъзели и викторини), което включва:
 • създаване на игрови обекти,
 • проектиране на видео игри с използване на Unity 3D и C#, виртуални играчи и софтуерни компоненти за видео игри;
 • интеграция и тестване на Уеб-базирани софтуерни приложения и платформи;
 • практически експерименти с обучение, базирано на игри;
 • публикуване на статия в сборник на международна конференция или списание.
3. Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление:

4.6 Информатика и компютърни науки (софтуерни технологии)

4. Необходима експертиза Представени поне 2 научни съобщения на научни конференции или списания в областта на образователни видео игри и софтуерни платформи за електронно обучение.
5. Трудов стаж Поне 3 години трудов стаж като програмист.

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R1

 

функции по проекта

 

• анализ, проектиране и използване на видео игра за обучение, посветена на наследството и делото на Вълчан Войвода;

• провеждане на практически експеримент с обучение, базирано на разработената игра;

• анализ и обнародване на резултатите от експеримента.

брой месеци по проекта 6 месецa
допустим брой часове на ден 4 часа
допустим брой часове на месец 16 часа
часова ставка с включени осигурителни вноски 30.54лв./час

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научна програма )
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Диплома за висше образование,
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация,
 • Трудова книжка (когато е приложимо),
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо).
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо).
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо).
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо)

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г. всеки работен ден от 10:00 часа до 13:00 часа на адрес:

Гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Централно крило, етаж 1, кабинет 114

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 30.06.2020 г. от 11:00 часа събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се специалисти ще бъдат информирани писмено на 01.07.2020 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

За допълнителна информация: project@nasledstvo.uni-sofia.bg .

Телефони: 02 9308 / 575