Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа по проект на Център за компетентност

   

Срок за подаване на документите: от 05 до 15 февруари 2022 г.

 

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 от 30.03.2018 за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира двама изследователи R1 – специалисти опитни животни, който да изпълнява описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

1 Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1 – специалист опитни животни
2 Функции в екипа за изпълнение

Провеждане на експериментални изследвания във Вивариум с физиологична лаборатория към Департамент „Биоактивност на продукти“.

Осигуряване на постоянно обслужване на животните, отглеждани във вивариума и използвани в опити.

3 Необходимо образование Магистърска степен в професионално направление 4.3 Биологически науки, 5.11 Биотехнологии или 6.4 Ветеринарна медицина
4 Необходима експертиза Участия в поне два научни форума и поне един изследователски проект като член на екип.

 

Избраните кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор и ще имат право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на Научен проект 3 „Биологична активност на екстракти, фракции и индивидуални компоненти, получени от ЛАР и агробио-отпадъци“ в проект BG05M2OP001-1.002-0012 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация (когато е приложимо);
 • Трудова книжка (когато е приложимо);
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: Документите ще се подават само електронно. При подаването на документите се изпращат сканирани оригиналите на дипломите и подписани и сканирани другите необходими документи като pdf файлове.

 

Документи се подават от 05.02.2022 г. до 15.02.2022 г. на имейл адрес: CCo_Zdrave@biofac.uni-sofia.bg .

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. На 16.02.2022 г. от 11 часа – събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Явилите се кандидати ще бъдат уведомени за резултата от конкурса.
 4. Избраните изследователи ще бъдат назначени в екипа за изпълнение на проекта според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.