Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема

   

Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 18 август 2021 г.

 

ОБЯВА

конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“

 

Проект BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ набира 1 (един) ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ като част от екипа за управление на проекта, за изпълнение на следните функции и задължения:

 1. Действа като секретариат на органите на управление на проекта;
 2. Поддържа контакт с отделите в Централната университетска администрация и представители на факултетите във връзка с планирането, отчитането и техническото изпълнение на проекта;
 3. Придвижва по установения ред вътрешно - университетската документация от името на ръководителя на проекта;
 4. Съгласува дейността си със съответните отдели в Централната университетска администрация, имащи отношение към изпълнявания проект, и ползва техния опит и препоръки с цел постигане на максимална ефективност при реализирането на проекта;
 5. Изпълнява функциите на регистратор на документооборота на проекта в информационната система на Университета
 6. Изготвя и съхранява досие на проекта и досиета на проектните екипи.
 7. Подпомага изпълнението на всички дейности чрез приемане и предаване на документи.
 8. Докладва периодично за напредъка по извършваните операции и дейности на ръководителя на проекта и на членовете на управленския екип.
 9. Следи за стриктното изпълнение на дейностите в срок, като подготвя месечни отчети и ги предава на ръководителя на проекта.
 10. Участва в подготовката на междинните и заключителен отчет за изпълнението на проекта.
 11. Поддържа връзки партньорите и асоциираните партньори по проекта, когато това се налага.
 12. Поддържа връзки с координатори, експерти и изпълнители по проекта.
 13. Участва в планираните по проекта дейности.
 14. Участва в популяризиране и публично представяне на резултатите от дейностите по проекта
 15. Подпомага координаторите в изпълнение на възложените им задачи, свързани с реализацията на проекта.
 16. Участва в изготвянето на ръководства, указания и др. към партньорите по проекта.
 17. Участва в разработването и внедряването на методика за отчет на дейностите по проекта.
 18. Води установената за дейността по проекта документация.
 19. Оказва техническа помощ на членовете на екипа за управление на проекта и на ръководителя;
 20. Участва в комуникацията с екипа за управление на проекта с цел подготовката и изпълнението на проектните дейности, когато е необходимо;
 21. Участва в планираните срещи по проекта, като подпомага тяхното организиране и протоколира протичането им;
 22. Подготвя отговори и допълнителна информация, свързани с конкретните възложени дейности по проекта при поискване.
 23. Съдейства на екипите от ИА НОИР, проверяващи дейността по проекта
 24. Съдейства при изготвянето на справки за ИА НОИР, МОН, НАП, банки и други институции, свързани с дейността, която изпълнява.
 25. Идентифицира проблеми, свързани с изпълнението на проекта и докладва за тях на ръководителя
 26. Изпълнява указанията, заповедите и решенията на Ректора и Академичния съвет на СУ “Св. Климент Охридски”, а така също ръководствата и указанията за изпълнение на дейностите по проекта.
 27. Спазва отнасящите се до длъжността разпоредби, правила и актове на СУ “Св. Климент Охридски”.
 28. Работи с информационните системи на СУ “Св. Климент Охридски” и при необходимост попълва коректно данните.
 29. Използва служебния си имейл адрес за комуникация за служебни цели при изпълнение на служебните си задължения.
 30. Спазва възприетите правила за работа с регистрите за обработка и съхранение на лични данни.
 31. Извършва и други задачи в рамките на професионалните задължения възложени от ръководителя на проекта.

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
2. брой месеци по проекта 28 месеца, от 01.09.2021 г.

 

3.

 

 

възнаграждение

 

900 лв. месечно; не се плаща допълнително възнаграждение за клас прослужено време

Сумата включва и дължимите осигуровки от страна на работодателя

4. работно време 4 часа дневно, 5 дни седмично
5. Необходимo образование Висше образование ОКС „бакалавър“ в следните области на висше образование: „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“
6. професионален и практически опит да притежава практически опит в изпълнението на проект/и; да притежава познания за работа с информационни системи

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проекта,
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат електронно на имейл: modern-a@uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 20.08.2021 г. Те ще бъдат допълнително уведомени за часа и мястото на провеждане.

 

Допълнителна информация:

доц. Силвия Цветанска – електронна поща: s.tsvetanska@uni-sofia.bg