Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

   

Срок за подаване на документите: от 2 октомври до 6 октомври 2023 г.

 

Обява за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалисти с висше образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Длъжност (функции) в екипа за управление Необходима експертиза Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит
1. Изследовател R4 Висше образование ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в специалности: в направление 3.8. Икономика Придобит стаж и професионален опит, сходни с функциите и задълженията по проекта не се изискват, но са предимство

 

Избраният член на екипа за изпълнение на проекта ще бъде назначен на срочен трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Изследовател R4
функции по проекта  
брой месеци по проекта 2,5 месеца
допустим брой часове на ден до 8
допустим брой часове на месец до 160
часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 41 лв.
часова ставка без осигурителни вноски 34,45 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Копие от дипломи за висше образование,
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документите се подават от 2.10.2023 до 6.10.2023 г. вкл. електронно (всеки документ като отделен файл в pdf формат) на имейл blizneva@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 09.10.2023 г. от 10:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 8 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ или в електронна среда.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на посочения в заявлението им за кандидатстване имейл адрес на 09.10.2023 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Стефка Близнева
e-mail: blizneva@fmi.uni-sofia.bg,
тел. 02 8161 589