Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

   

Срок за подаване на документите: от 25 юни до 5 юли 2021 г.

 

Обява за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“ набира специалист - експерт с висше образование, който да бъде назначен по заместване (чл. 68, ал.1, т.3), за изпълнение на описаните функции и задължения в екипа за управление и изпълнение на проекта:

1. Длъжност в екипа за изпълнение експерт

2.

 

Функции в екипа за изпълнение на проекта

 

експерт за изпълнение на проекти – вътрешна информация и координация на екипа
3. брой месеци по проекта до завръщане на титуляра
4. допустим брой часове на ден до 4 часа
5. допустим брой часове на месец до 80 часа
6. часова ставка с включени осигурителни вноски 19,02% 21 лева
7. часова ставка без осигурителни вноски 17.64 лева
8. Необходимo образование Висше образование ОКС ‚Магистър“ в специалности „Икономика“ или релевантни в област „Социални, стопански и правни науки“
10. Трудов стаж Придобит стаж по посоченото професионално направление и опит в областта – поне 7 години

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до председателя на Управителния съвет на проект BG05M2OP001-1.001-0004 за проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“,
  • Автобиография (CV европейски формат),
  • Копие от дипломи за висше образование,
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат от 25.06.2021 до 05.07.2021 г. електронно на имейл v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 06.07.2021 г. от 16:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 8 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 07.07.2021 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

Виолета Минкова e-mail: v_ivanova@fmi.uni-sofia.bg