Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на Проект BG05M2OP001-1.001-0001 BG16M1OP002-3.021-0006-C01 (АДБФП № Д-34-30 от 08.06.2021 г.)

   

Срок за подаване на документите: до 15,00 ч. на 28 юли 2021 г. (сряда)

 

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0001 BG16M1OP002-3.021-0006-C01 (АДБФП № Д-34-30 от 08.06.2021 г.) Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър "Бъдещи перспективи" набира 5 броя специалисти по дейност Б като част от екипа за изпълнение на проекта, за изпълнение на следните функции и задължения:

1. Извършва дейностите, свързани с изпълнението на Дейност 2 от проекта "Изпълнение на противопожарни мерки по параметър "Бъдещи перспективи" за природни местообитания 4070 и 5130":

 • поддейност 2.1. Определяне и картографиране на чувствителните територии/местности/локалитети чрез актуализирана методика

Етап 2.1.1 - Оценка на риска от пожар чрез актуализация на методика на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и приложението й в пространствената скала на местообитанията

 • поддейност 2.3 Разработване на Планове за действие и Планове за превенция, конкретно насочени към местообитанията
 • поддейност 2.4. Съставяне и изпълнение на комуникационен план за повишаване на обществената информираност за предотвратяване на риска от пожари

Етап 2.4.2 Организиране и провеждане на срещи с ключови отговорни лица

 • поддейност 2.5. Изграждане на капацитет на заинтересованите страни

2. Участва в комуникацията с екипа за управление на проекта с цел подготовката и изпълнението на проектните дейности, когато е необходимо;
3. Участва в планираните срещи по проекта;
4. Подготвя отговори и допълнителна информация, свързани с конкретните възложени дейности по проекта при поискване.

 

1. Длъжност в екипа за изпълнение специалист
2. брой месеци по проекта 9 месеца
3. възнаграждение

950 лв. месечно

не се плаща допълнително възнаграждение за клас прослужено време

4. работно време 4 часа дневно, 5 дни седмично
5. Необходимo образование Висше образование ОКС „бакалавър“ в следните области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“
6. професионален и практически опит да притежава практически опит в изпълнението на проект/и; да притежава познания за работа с географски информационни системи или да е извършвал обработка на географски данни или пространствени анализи или оценка на риска от природни бедствия или е участвал в подготовката и изготвянето на стратегически/планови/програмни документи

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до ръководителя на проекта,
 • Автобиография (CV европейски формат),
 • Копие от дипломи за висше образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо), др.
 • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документи се приемат до 15,00 часа на 28.07.2021 г. електронно на имейл: fp.opos21@gmail.com

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 28.07.2021 г. от 16:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1, кабинет 8 в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Допълнителна информация:

Маргарита Атанасова – електронна поща: msa28@abv.bg