Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M20P001-1.002-0011 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ MIRACLE

   

Срок за подаване на документите: от 21.10.2021 г. до 01.11.2021 г.

 

Обява за попълване състава на екипа на проект BG05M20P001-1.002-0011 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ MIRACLE (MECHATRONICS, INNOVATION, ROBOTICS, AUTOMATION, CLEAN TECHNOLOGIES)“

 

Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, innovation, robotics, automation, clean technologies)” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

за нуждите на Лаборатория Интелигентна урбанизирана среда (ИУС)

набира изследователи и специалисти с висше или специално образование, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

Позиция 1.

1. Длъжност в екипа за изпълнение „Изследовател R2“ – признат изследовател с научна степен 1 бр.
2. Функции в екипа за изпълнение

1.Интегриране, пренос и обработка на поточни сензорни данни;

2.Моделиране на услугите, базирани на сензорни данни в интелигентна урбанизирана среда;

3.Готовност за научно ръководство в ОНС Доктор по изследователската програма на проекта.

3. Необходимo образование ОНС Доктор и хабилитация в професионално направлениe 4.6
4. Необходима експертиза

1.Повече от пет тематични публикации в индексирани научни форуми;

2.Участие на изследователска или ръководна длъжност в поне един проект от тематичната област на конкурса;

3.Фактор на Хирш или други приложими наукометрични параметри в съответствие с изискванията на Оперативната програма.

5. Трудов стаж Повече от пет години работа в научно- изследователски екип от тематичната област на конкурса.

Позиция 2.

1. Длъжност в екипа за изпълнение „Изследовател R1“ – първи етап изследовател 4 бр.[1]

 

2.

 

Функции в екипа за изпълнение

Алтернативно (по една или няколко от позициите):

 1. Интегриране, пренос и обработка на поточни сензорни данни в реално време или в интерактивен режим;
 2. Отложена обработка на големи данни с произход от сензори – модели, методи, случаи;
 3. Моделиране на услугите, базирани на сензорни данни в интелигентна урбанизирана среда;
 4. Специални въпроси на управлението в реално време (балансиране на транспортни средства, прецизно динамично позициониране, роботизирани манипулатори и други теми, адекватни на изследователската програма на проекта);
 5. Правни, етични, социални и икономически проблеми при интегрирането на автономните системи в интелигентни среди;

За всички:

 1. Готовност и съответствие на изискванията за обучение в ОНС Доктор в тематичната област на конкурса в Базовата организация (ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“).
3. Необходимo образование ОНС Магистър в професионално направлениe, съответсващо на тематичната област на конкурса.
4. Необходима експертиза без конкретно изискване; класирането се извършва на базата на представените доказателства за подходяща тематична експертиза и на интервю.
5. Трудов стаж като т. 4.

Позиция 3.

1. Длъжност в екипа за изпълнение Асистент по поддръжка на апаратура и интеграция на системи 2 бр.
2. Функции в екипа за изпълнение

Алтернатвно (по една от позициите):

 1. Поддържане на научно-изследователска апаратура вкл. разпределени сензорни системи;
 2. Поддържане на научно-изследователска апаратура вкл. комуникации и обработващи сървери;
 3. Сътрудничество в изпълнението на някои от функциите по позиция 2.
3. Необходимo образование

Алтернативно:

ОКС Бакалавър или Магистър в професионално направлениe, съответстващо на тематичната област на конкурса;

Студент на обучение в тематичната област на конкурса след 3. курс в ОКС Бакалавър с доказани интереси и резултати.

4. Необходима експертиза без конкретно изискване; класирането се извършва на базата на представените доказателства за подходяща тематична експертиза и на интервю.
5. Трудов стаж като т. 4.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до Координатора на проект MIRACle за Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ проф. Васил Георгиев;
 2. Автобиография;
 3. Копие от дипломи за висше или друго образование, уверения и други приложими документи;
 4. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – например фиш за заплата, в който е нанесен стаж .
 6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: Кандидатите трябва да имат готовност да предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. Документи и Интернет страници, които не са със свободен достъп и се изисква регистрация, да бъдат представени като изображения на екрани.

 

Документи се приемат електронно от 21.10.2021 г. до 01.11.2021 г. на мейл-адрес:

v_georgiev@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе интерактивно от 02.11.2021 г. до 04.11.2021 г. след срока за подаване на документи по ред и начин, който ще бъде оповестен своевременно.
 3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 05.11.2021 г.
 4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:

проф. Васил Георгиев

e-mail: v_georgiev@fmi.uni-sofia.bg

 

[1] на непълен щат.