Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   

Срок за подаване на документите: от 15.03.2022 г. до 18.03.2022 г.

 

clean-circle

Обява за попълване състава на екип за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019, Център по компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 1 „Мехатроника и чисти технологии“ набира специалист с висше образование, който да изпълнява следната длъжност:

Длъжност в екипа на ЦК Висше образование (област и професионално направление) Стаж (професионално направление; брой години)/професионален опит

 

1

 

строителен инженер

 

Висше образование – ОКС „Магистър“ в област „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“

Придобит стаж по посоченото професионално направление не по-малко от 20 години с опит в следните дейности:

 • Осъществяване на инвеститорски контрол при строеж на сгради и координация на дейности с фирми по авторски и строителен надзор.
 • Опит в изграждането на обществени сгради, познаване на нормативната уредба в строителството, опит в работа с проектната документация по всички специалности.
 • Съгласувателни процедури за въвеждане в експлоатация.

Избраният специалист от екипа за управление на проекта ще бъде назначен на трудов договор и ще има право на възнаграждение за изпълнение на задълженията си, въз основа на реално отработени, отчетени и приети часове по ставката, определена в подписания административен договор, определена за 1 астрономичен час, съдържаща ефекта на разхода за възнаграждение и за вноски за осигуряване за сметка на осигурителя, но не повече от максималния брой часове, посочени по-долу:

длъжност Строителен инженер

 

 

 

функции по проекта

 

 

 

Инвеститорски контрол при строеж на нова сграда на Център по компетентност в гр. София, кв. Лозенец, като основните задължения включват:

1.1 Упражняване на контрол за спазването на приетия график по време на СМР и въвеждане в експлоатация, като се контролира също наличието на планираната работна сила и механизация;

1.2 Контрол и проверка в количествено и качествено отношение съответствието на изпълнението на СМР със спецификациите, одобрените КСС, проектните и нормативни изисквания;

1.3. Упражняване на необходимия контрол в съответствие с изискванията и всички указания на УО на ОП НОИР, вкл. мерки за информация и публичност за обекта;

1.4. Проверка и удостоверяване с подпис представените от строителя по време на изпълнение на Договора за строителство подробни количествени и количествено-стойностни сметки по всички части на инвестиционния проект;

1.5. Контрол за правилното изготвяне на протоколите за приемане на изпълнените СМР (по образец на Възложителя и УО на ОПНОИР), заменителни таблици /при необходимост/ и удостоверяването им с подпис;

1.6. Проверка на съответствието между физически и финансови индикатори от договорните отношения със Строителя;

1.7. Окомплектоване и съхранение на екземпляр от протоколите за приемане на изпълнените СМР с всички подписани по надлежния ред съответни актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация, вкл. необходима за въвеждане в експлоатация.;

1.8. Иницииране, също и участие в периодични срещи за обсъждане напредъка на СМР, както и решаване на възникнали проблеми с представители на Възложител, Строител, Проектант, Строителен надзор и др.;

1.9. Участие в дейности, свързани с въвеждането в експлоатация;

1.10. Участие в комисии за установяване на дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционните срокове;

1.11. Докладване напредъка на изпълнение на СМР и други дейности съгласно Договора за строителство.

20 месеца
допустим брой часове на ден на 4 часа
допустим брой часове на месец Непълен работен ден – 4 часа

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст до ръководител на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт);
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Копие на диплома за висше образование;
 4. Копия на други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност и др.;
 5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо) и др.;
 6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

 

Документи се приемат от 15.03.2022 г. до 18.03.2022 г. вкл. всеки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. на адрес: гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ № 8, етаж 1, каб. 121.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
 2. Събеседване с допуснатите кандидати на 21.03.2022 г. от 13:00 часа, което ще се проведе on line.
 3. Избраният специалист ще бъде информиран писмено за резултатите от проведения конкурс на 22.03.2022 г.
 4. Избраният специалист ще бъде назначен в екипа за изпълнение на проекта на трудов договор, според предвидения график на дейностите, за които е ангажиран.

 

За допълнителна информация:

доц. д-р И. Шнайдер

ел. поща: i.schneider@abv.bg

телефон: 0889519064

 

Ф. Райкова

ел. поща: fraikova@abv.bg

телефон: 0888268944