Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за попълване на състава от експерти по проект „Изграждане и развитие на център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle"

   

Срок за подаване на документите: от 13.12.2021 г. до 22.12.2021 г.

 

Обява за попълване на състава от експерти по административни дейности за проект BG05M20P001-1.002-0011 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ MIRACLE (MECHATRONICS, INNOVATION, ROBOTICS, AUTOMATION, CLEAN TECHNOLOGIES)“

 

Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, innovation, robotics, automation, clean technologies)” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ набира административни експерти, които да изпълняват описаните функции и задължения в екипа за изпълнение на проекта:

 

Позиция 1.

1. Длъжност в екипа за изпълнение експерт по административна дейност в направление Финанси и счетоводство 1 бр.
2. Функции в екипа за изпълнение Поддържане на счетоводната отчетност и обслужване на финансовите операции по проекта съгласно утвърдена длъжностна характеристика
3. Необходимo образование Висше икономическо образование
4. Необходима експертиза Не се фиксира конкретно; кандидатът представя относими документи.
5. Трудов стаж Доказан стаж в професионалното направление. Когато стажът е в звена на базовата организация, той се оценява с коефициент 2.

 

Позиция 2.

1. Длъжност в екипа за изпълнение експерт по административна дейност в направление Човешки ресурси 1 бр.
2. Функции в екипа за изпълнение Поддържане на документацията, свързана с набирането и освобождаването на персонал по проекта съгласно утвърдена длъжностна характеристика
3. Необходимo образование Висше образование. Висше образование в тематичната област е предимство.
4. Необходима експертиза Не се фиксира конкретно; кандидатът представя относими документи.
5. Трудов стаж Доказан стаж в професионалното направление. Когато стажът е в звена на базовата организация, той се оценява с коефициент 2.

 

Позиция 3.

1. Длъжност в екипа за изпълнение експерт по административна дейност в направление Обществени поръчки 1 бр.
2. Функции в екипа за изпълнение Поддържане на документацията и обслужване на операциите по проекта, произтичащи от Закона за обществени поръчки, съгласно утвърдена длъжностна характеристика
3. Необходимo образование Висше образование. Висше образование в тематичната област е предимство.
4. Необходима експертиза Не се фиксира конкретно; кандидатът представя относими документи.
5. Трудов стаж Доказан стаж в професионалното направление. Когато стажът е в звена на базовата организация, той се оценява с коефициент 2.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление (свободен текст с посочена позиция, за която кандидатства лицето и посочени данни за контакт), адресирано до Координатора на проект MIRACle за Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ проф. Васил Георгиев;
  2. Автобиография;
  3. Копие от дипломи за висше или друго образование, уверения и други приложими документи;
  4. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
  5. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – например фиш за заплата, в който е нанесен стаж .
  6. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Забележка: Кандидатите трябва да имат готовност да предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка. Документи и Интернет страници, които не са със свободен достъп и се изисква регистрация, да бъдат представени като изображения на екрани.

 

Документи се приемат електронно от 13.12.2021 г. до 22.12.2021 г. на мейл-адрес v_georgiev@fmi.uni-sofia.bg

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе интерактивно не повече от две седмици след срока за подаване на документи по ред и начин, който ще бъде оповестен своевременно.
  3. Избраните специалисти ще бъдат информирани писмено на 05.01.2022 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени в екипа за управление на проекта според предвидения график на дейностите, за които са ангажирани.

 

За допълнителна информация:
проф. Васил Георгиев
e-mail: v_georgiev@fmi.uni-sofia.bg