Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Установен изследовател (R3) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: 20 август 2020 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

• Градове на бъдещето

• Интелигентно правителство

• Умна индустрия

• Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

 

Установени изследователи (R3)

 

Основни отговорности:

 • Провежда изследвания с висока научна стойност в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Популяризира постигнатите изследователски резултати в научната общност, чрез публикации и участие в научни конференции;
 • Работи с ръководителя на изследователската група, за дефиниране на нови магистърски и докторски теми, за интервюиране на кандидати и за ръководство на студенти;
 • Идентифицира проблемите в приложната област и разработва възможни решения;
 • Играе водеща роля в подготовката на предложения за финансиране на научни изследвания на национално и на международно ниво;
 • Изгражда ефективно сътрудничество с партньорите на GATE от академията и индустрията на национално и европейско ниво;
 • Участва в дейности за продължаващо професионално развитие и следва най-новите тенденции в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект, работи активно за професионалното и кариерното си развитие, направлява и вдъхновява колегите си.

 

Една или повече от следните допълнителни отговорности:

 • Изследва, предлага и валидира нови методологии за разработване на системи и изпълнение на проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект;
 • Проучва, проектира и разработва платформи за „Цифрови двойници“ чрез моделиране, симулация и визуализация на Големи Данни;
 • Разширява съвременните стандарти и онтологии в приложните области на GATE и разработва различни модели на данни за анализиране на процеси в транспорта, здравеопазването, градоустройството и др.;
 • Предлага нови решения за съхранение и поддръжка на „Цифрови двойници“ с различни пространствени и времеви мащаби на представяне, извън стандартните бази данни.

 

Умения, опит и квалификации:

 

Основни/Задължителни:

 • Докторска степен по компютърни науки, софтуерно инженерство, статистика, приложна математика, информационни системи, информатика, Големи данни, Изкуствен интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 7 години изследователски опит в индустрията;
 • Научноизследователски постижения, доказани чрез портфолио от съществени приноси към развитието на знанията и изследванията във всяка от следните области Софтуерно инженерство, свързано с Големи Данни и Изкуствен Интелект, оперативна съвместимост и семантично обогатяване на данни, моделиране и симулации на „Цифрови двойници“;
 • Значими научноизследователски партньорства и сътрудничества;
 • Публикации като водещ автор;
 • Опит в провеждането на независими изследвания във връзка с нови и / или сложни идеи, демонстрирани способности за идентифициране на изследователски проблеми, възможности, подходящи методологии и подходи;
 • Визия, амбиция и мотивация към изследователска дейност, участие в утвърдени конференции и публикуване в реномирани издания в областта на Големите Данни, Изкуствения Интелект и други свързани области;
 • Творчески умения за решаване на комплексни научни проблеми и проблеми на приложната област;
 • Доказана способност за изграждане на взаимоотношения за сътрудничество на национално, Европейско и световно ниво;
 • Опит в ръководенето на съвместни изследователски проекти с колеги и партньори и доказана способност да формира научни консорциуми за финансиране на научни изследвания;
 • Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото;
 • Отличното владеене на английски език е задължително.

 

Опит в едно или повече от следните:

 • Опит в подобряването на софтуерните процеси;
 • Опит в разработване на многомерни симулационни модели на данни;
 • Опит в работата с конфиденциални и чувствителни данни за изследователски цели;
 • Опит с големи скалируеми бази от данни и приложни програмни интерфейси (APIs) за извличане, съхранение и моделиране на данни.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето.
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво.
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации.
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

- Кратко представяне

- Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

- Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 27.08.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

http://gate-coe.eu

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00