Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Установен изследовател (R3) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: 20 август 2020 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

• Градове на бъдещето

• Интелигентно правителство

• Умна индустрия

• Дигитално здраве

 

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

 

Установени изследователи (биоинформатици) R3

 

Основни отговорности:

• Провежда изследвания с висока стойност в областта на приложениeто на технологиите за Големи Данни и Изкуствен Интелект към биомедицински данни;

• Разпространява в научната общност изводите, резултатите и постиженията от изследователската работа , чрез публикации и участие в академични конференции;

• Работи с ръководителя на научната група за определяне на нови магистърски и докторски проекти, провежда интервюта с кандидати и супервизира студенти;

• Разбира потребностите, асоциирани с приложната област и разработва възможни решения;

• Играе водеща роля в подготовката на проектни предложения за финансиране на вътрешни и външни изследвания;

• Изгражда ефективно сътрудничество с партньори на GATE от академичните среди и индустрията на национално и международно ниво;

• Участва в различни дейности за непрекъснато професионално развитие и е в крак с най-новите тенденции в технологиите Big Data и AI и техните приложения в биомедицинските данни, демонстрира ангажираност с професионалното си развитие и е ментор за по-малко опитните колеги.

 

Една или повече от следните отговорности:

• Изследва, предлага и утвърждава нови методологии за проектиране на канали за големи данни и изкуствен интелект за анализ на биомедицински данни и научни проекти;

• Проучва и разработва дигитални близнаци, проектира платформа за дигитални близнаци за моделиране, симулация и визуализация на данни в областта на генетиката и здравеопазването;

• Разширява съвременните стандарти и онтологии, за да обхване приложните теми на GATE с цел разработване на различни модели данни на системи за здравеопазване и др ;

• Предлага нови решения за съхранение и поддръжка на модели за дигитални близнаци извън стандартните бази данни, ориентирани към различни пространствени и времеви мащаби на представяне.

 

Умения, опит и квалификация

 

Основни /Задължителни/:

• Докторска степен по биоинформатика, биостатистика, статистика, компютърни науки, софтуерно инженерство, приложна математика, информационни системи, информатика, наука за данни, AI или свързана област или магистърска степен в същите области плюс минимум 7 години, съответстващи на индустрията изследователски опит;

• Опит в анализа на данни от микроареи, секвениране от ново поколение, дългосрочни изледвания или данни от системата на здравеопазването.

• Солидни умения за програмиране в Python, R, Java, C ++ или други езици за програмиране;

• Изследователски постижения, доказани чрез портфолио от съществени приноси за развитието на знанията, изследователската и развойна дейност в областта на анализа на биомедицински, генетични или подобни данни;

• Значителни изследователски сътрудничества и партньорства;

• Публикации като водещ или старши автор;

• Опит в провеждането на независими изследвания във връзка с нови и / или сложни идеи, който внася подобрения в изследователските планове, демонстрирана способност за идентифициране на изследователски проблеми, възможности, подходящи методологии и подходи;

• Визия, амбиция и мотивация за научни изследвания и значим опит в публикуването в най-добрите научни издания в областта на биомедицината, Data Science, AI, ML, компютърните науки и други свързани изследователски области;

• Креативни умения за решаване на проблеми за анализ и решаване на сложни научни и практически проблеми;

• Доказана способност за изграждане на взаимоотношения за сътрудничество вътрешно, както и на европейско и международно ниво;

• Опит в ръководството на изпълнението на съвместни изследователски проекти в сътрудничество с колеги и партньори и умения за формиране изследователски консорциуми и за осигуряване на финансиране на научни изследвания;

• Солидни умения за комуникация, способност за ефективно представяне на резултатите и по-широките последици и приложения от своите изследвания пред изследователската общност и обществото като цяло;

• Отлично владеене на английски език.

 

Опит в едно или повече от следните:

• Опит в използването на методи за изкуствен интелект и машинно обучение;

• Опит в използването на HPC ресурси за извършване на скалируеми изчисления;

• Опит в разработването на многомерни модели на симулационни данни;

• Опит в работата с поверителни и чувствителни данни за изследвания;

• Опит с широкомащабни бази данни за събиране, интеграция и моделиране на данни.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето.
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво.
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации.
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

- Кратко представяне

- Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

- Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 27.08.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

http://gate-coe.eu

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00