Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Ръководител научна група в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 8 септември 2021 г.

 

Бланка-GATE

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

  • Управление на Големи Данни;
  • Анализ на Големи Данни;
  • Визуализация на Големи Данни;
  • Инженеринг на системи, базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект.

GATE предлага привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE има за цел създаване на добавена стойност и стимулиране на иновации в следните стратегически приложни области:

  • Градове на бъдещето;
  • Интелигентно правителство;
  • Умна индустрия;
  • Дигитално здраве.

Институтът GATE “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е с мащабно финансиране от страна на ЕС, програма Хоризонт 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, под формата на проект GATE, https://www.gate-ai.eu/.

 

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE обявява следната свободна позиция:

Ръководител научна група

 

Отговорности

- Планира и ръководи научните изследвания и свързаните с тях проекти и дейности в съответната научна област;

- Осъществява лидерство в развитието на знанието и компетентностите на Института в съответната научна област;

- Демонстрира авторитетно въздействие в научната област и пионерство в развитието на научни програми и приложни иновации;

- Участва активно и съвместно с отдел „Бизнес развитие“ и останалите ръководители на научни групи в планиране и осъществяване на бизнес план за приходи от публични и корпоративни източници за осъществяване на научна и развойна дейност;

- Отговаря и управлява разходите за осъществяване на научната и развойна дейност с съответната научна група;

- Идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения в съответната научна област, които създават интерес и стимулират съпричастността и креативността на изследователите в научното звено;

- Инициира и съвместно с Експерт, управление на човешки ресурси участва активно в подбора и привличането на изследователи в съответната научна област;

- Отговаря, управлява и периодично оценява развитието на знанията и компетентностите на изследователите в научната група;

- Активно комуникира с представители на публичния сектор и индустрията при дефиниране на съвместни изследователски проекти и дейности и координира участието на изследователи от съответната научна област в реализацията на тези проекти;

- Отговаря за своевременното изготвяне, обобщаване и представяне на годишен план за развитие на научната област;

- Отговаря за своевременното изготвяне на тримесечен и годишен отчет за извършената научна дейност, постигнатите научни и проектни резултати в съответната научна област;

- Отговаря за своевременно планиране и отчитане на финансовите приходи, разходи и резултати, свързани с проектите и дейностите в съответната научна област;

- Координира участието и отчитането на резултатите от дейността на изследователи от съответната научна област в проекти на Института с външни партньори.

 

Умения, опит и квалификация

- Висше образование в областта на информационните и комуникационни технологии, компютърни науки, приложна математика, статистика, софтуерно инженерство или свързана дисциплина;

- Докторска степен в областта на информационните и комуникационни технологии, компютърни науки, приложна математика, статистика, софтуерно инженерство или свързана дисциплина;

- Високо ниво на писмен и говорим английски език. Владеенето на друг език е допълнително предимство;

- Минимален трудов стаж за заемане на длъжността 7 години;

- Професионален опит в съответната научна област минимум 5 години;

- Стратегическа и управленска компетентност: Планиране, организация и управление на научноизследователска дейност; създават интерес и стимулира съпричастността и креативността на изследователите; идентифицира и прилага нови научноизследователски методи и иновативни технологични решения;

- Аналитична компетентност: Управление на данни, включващо изчистване, филтриране, анонимизиране, агрегиране, свързване, интегриране на данни; Структуриране на данни от разнородни източници и изграждане на релационни и нерелационни хранилища за данни; Изграждане на модели на данни, базирани на стандарти, онтологии и таксономии; Умения за разработване на скриптове и приложни програмни интерфейси, необходими за трансформиране на данни между различни хранилища и формати;

- Ориентация към резултатите: Умения за представяне на резултатите в съответната научна област пред академичната общност, публичния сектор, индустрията и обществеността; Публикуване на научни резултати в международни научни конференции и списания с висок импакт фактор; Прилагане на резултатите от научноизследователската дейност за решаване на обществено значими и приложни проблеми;

- Комуникативни умения и работа в екип: решаване на проблеми в динамична среда; силно развити умения за работа с виртуални и международни научни екипи;

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;

- Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;

- В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лабораториите за отворени иновации;

- Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;

- Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

- Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

- Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

- Кратко представяне

- Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

- Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

- Копия от дипломи за завършено образование.

- Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

- Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България..

 

Краен срок за кандидатстване: 08.09.2021 г.

 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 13.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраният кандидат ще бъде назначен на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с: career@gate-ai.eu

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СУ „Св. Климент Охридски“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

----------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.