Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE - Онтологии и граф бази данни

   

Срок за подаване на документите: до 28 март 2021 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

В наши дни изкуственият интелект (ИИ) изисква силна интеграция между представянето на знанията с онтологии и семантична мрежа) и подходи за машинно обучение. Основната причина за това е, че подходите, базирани на машинно обучение, очакват или могат да бъдат значително подобрени чрез обучението им с висококачествени и многомерни данни. Генерирането на многомерни данни, които описват определено явление с широк набор от променливи, е сложна и трудоемка задача, особено когато трябва да се поддържа високо качество. Изчислено е, че до 80% от усилията в проектите за анализ на данни се изразходват за тяхната предварителна подготовка. Семантично обогатените данни обикновено са резултат от интегрирането на данни, идващи от различни източници, при което се решават проблеми с оперативната съвместимост, като например използването на различни формати (например CSV и релационни данни), различни системи за идентифициране (например имена на места и идентификатори на места) и различни схеми (например различни атрибути, използвани за моделиране на един и същ домейн).

Граф базите данни са се превърнали в предпочитана абстракция в подкрепа на интеграцията на разнородни данни и решаването на семантични предизвикателства, свързани с оперативна съвместимост, не само в академичния, но и в публичния сектор (инициативи свързани с отворени данни) и в индустрията (Google Knowledge Graph). Изграждането на граф бази данни, бази от знания и семантичното обогатяването на данни,, адресира няколко изследователски области - управление на данни, създаване на онтологии, семантично моделиране, представяне на знания и логика.

Въпреки значителния брой съществуващи технологии, е налице липса на ефективни решения на проблемите, свързани със семантичното обогатяване на данни и тяхната оперативна съвместимост. Това възпрепятства прилагането на ИИ за разработване на приложения, базирани на обогатени данни.

Търсим комбинация между учен, инженер и филофоф, който да създава и поддържа сложни граф бази данни, като комбинира многобройни източници на данни, за да представи ралични концепции и взаимовръзки от приложните области на GATE: Future Cities, Digital Health, Smart Industry and Intelligent Government. Нашите проекти се развиват по динамичен начин и изискват разнообразен и гъвкав набор от умения, които да способстват за бързото и компетентно решаването на сложни въпроси, свързани с интегрирацията на данните и комплексни аналитични проблеми.

 

Признати изследователи (R2) - Онтологии и граф бази данни

 

Основни отговорности:

• Проектира, внедрява и поддържа сложни модели от свързани данни;

• Открива данни и взаимовръзките между тях от различни източници: релационни бази данни, текстови файлове и RDF документи, други;

• Осигурява ефективна интеграция на данни в приложните домейни на GATE;

• Създава онтологии за представяне на семантиката на данните и разработва техни инстанции;

• Изгражда и поддържа ETL (Extract Transform Load) процеси, за да осигури актуалност на свързаните ресурси от различни източници;

• Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции.

• Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.

• Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

 

Умения, опит и квалификации:

Основни/Задължителни:

• Докторска степен - компютърни науки, , инженерство, или свързана техническа област; или магистърска степен и мин. 4 г. релеванттен опит практичеки опит.

• Опит с две или повече от следните технологии: Граф бази данни и семантични технологии като Neo4J, Graph DB / Triple Stores като Stardog, NoSQL DBs, SPARQL, Cypher, Gremlin, Protégé, RDF, OWL, R2RML;

• Познаване на инструменти за анализ и визуализация като Cytoscape, Cytoscape js, Gephi, GraphViz, Neovis.js и особено такива свързани с ГИС: Leaflet.js, Folium и други подобни;

• Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);

• Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;

• Отлично владеене на Английски език.

 

Опит в едно или повече от следните:

• Oпит в или познаване на концепциите от изкуствения интелект и машинното обучение: Supervised and Unsupervised machine learning, Neural Networks, Support vector machines, Kernel methods;

• Опит в работата с Jupyter notebook/Jupyter lab и други подобни инструменти;

• Опит в области, където могат да се прилагат граф бази данни като ГИС, биоинформатика и здравеопазване.

 

Нашето предложение:

• Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;

• Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;

• В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;

• Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;

• Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

• Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

• Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

• Копия от дипломи за завършено образование.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

• Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с: dessislava.petrova@gate-ai.eu