Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно обществo GATE - Биоинформатика

   

Срок за подаване на документите: до 28 март 2021 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

• Управление на Големи Данни

• Анализ на Големи Данни

• Визуализация на Големи Данни

• Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

 

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

 

Признати изследователи (R2) - Биоинформатика

 

Основни отговорности:

• Изследва и анализира иновативни подходи, които могат съществено да допринесат за научните цели на GATE;

• Участва в индивидуални и съвместни изследвания в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;

• Информира се за нови възможности в научноизследователските среди (например относно източници за финансиране) и допринася за подготовката на проектни предложения за финансиране;

• Води и/или допринася за подготовката на публикации в утвърдени научни конференции и списания;

• Включва се в интердисциплинарни проекти, в сътрудничество между Института и неговите партньори;

• Развива устойчиви взаимоотношения с ключови външни заинтересовани страни, включително партньори по проекти, представители на индустрията, публичната администрация и академичните организации, пред които представлява Института;

• Ръководи работни пакети и задачи в проектите на GATE и съдейства за координацията и управлението на тези проекти;

• Подпомага и направлява колеги с по-малък опит в посока по-ефективно и успешно изследователско развитие;

• Участва в дейности за продължаващо професионално развитие и се информира относно най-новите тенденции в технологиите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект, поставя си реалистични и постижими кариерни цели, поема отговорност и управлява собствения си кариерен напредък;

• Изпълнява други, свързани с ролята, задължения, възложени от ръководителя на изследователската група.

 

Една или повече от следните отговорности:

• Участва в разработването на решения за анализ на Големи Данни, като създава и прилага съвременни техники за машинно обучение, статистически анализ, извличане и получаване на информация;

• Изследва, предлага и утвърждава нови подходи и методи за проектиране на системи и проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект.

 

Умения, опит и квалификации:

Основни/Задължителни:

• Докторска степен по Биоинформатика, Биостатистика, Статистика, Приложна математика, Информационни системи, информатика, Големи Данни, Изкуствен Интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията.

• Научен принос чрез изследвания, които разширяват границите на знанието чрез разработване на научни открития, иновации или приложения, популяризирани чрез публикации в научни списания с висок импакт фактор.

• Солиден опит в анализирането на данни от новите технологии за генетично секвениране (Next Generation Sequencing) или от microarrays.

• Задълбочени умения по програмиране на Python, R, bash или други езици за програмиране.

• Опит в изследователски проекти, включващи широк кръг от заинтересовани страни;

• Способност за проектиране, изпълнение и адаптиране на изследователски програми и за провеждане на изследвания при максимална самостоятелност;

• Доказана способност за критичен анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи;

• Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото;

• Отлично владеене на Английски език.

 

Опит в едно или повече от следните:

• Опит с методологии в областта на Изкуствения Интелект и Машинното самообучение;

• Опит в използването на HPC ресурси , за провеждане на изчисления.

 

Препоръчителни:

• Опит с големи, хетерогенни масиви от данни за изграждане и оптимизиране на системи за тяхното доставяне, интеграция и обогатяване и анализ;

 

Нашето предложение:

• Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;

• Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;

• В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;

• Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;

• Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

• Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

• Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

• Копия от дипломи за завършено образование.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

• Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с: dean.palejev@gate-ai.eu