Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 6 февруари 2022 г.

 

Бланка-GATE

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE е съвместна инициатива между СУ „Св. Климент Охридски“, Технологичен университет Чалмърс, Швеция и индустриални технологии Чалмърс, Швеция. Шведските институции са водещи организации в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities Centre.

GATE развива изследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, култивирайки следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации. Институтът изгражда устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичните среди и неправителствените организации за изкуствен интелект и интелигентни модели за вземане на решения.

Ние използваме изкуствения интелект за по-сигурен и по-спокоен живот.

Станете част от бъдещето и участвайте в приложни изследвания, които развиват иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с научната общност, бизнеса и правителството.

За своя изследователски екип търсим млади по душа, мотивирани за високи резултати и отворени към неограничените възможности на бъдещето.

 

Признати изследователи

Онтологии и графи на знанието

 

В днешно време изкуственият интелект (AI) все повече изисква силна интеграция на технологиите за представяне на знание (например онтологии, граф бази от данни, семантичен уеб) и подходите за машинно обучение. Основната причина за това е, че подходите, базирани върху машинно обучение, очакват или могат да бъдат значително подобрени чрез обучението им с висококачествени и многомерни данни. Изграждането на многомерни данни, т.е. данни, които описват определено явление с богат набор от променливи е трудна и изискваща усилия задача, особено когато трябва да се запази качеството. Изчислено е, че до 80% от усилията в проектите за анализ на данни се изразходват за тяхната подготовка. Качествените данни обикновено са резултат от интегрирането на информация от разнородни източници, при което възникват проблеми със семантичната съвместимост, породени от използването на различни файлови формати, различни системи от идентификатори (и различни схеми.

Графите на знанието (knowledge graphs) се превърнаха в предпочитана абстракция за интегриране на данни и решаване на предизвикателства, свързани със семантична оперативна съвместимост не само в академичната общност, но и в публичния домейн (инициативи за свързани отворени данни) и в индустрията (Google Knowledge Graph). Изграждането на графи на знанието и обогатяването на данни със знание адресира няколко изследователски области като управление на данни, онтологично инженерство, семантично моделиране, представяне на знания и логика. Въпреки големия брой разработени технологии, все още съществува значителна липса на ефективни решения на проблемите, свързани с обогатяването на данни и осигуряване на семантичната оперативна съвместимост.

Търсим комбинация на изследовател, инженер и философ, който може да създава и поддържа сложни графи на знанието, които обединяват данни от множество източници и различни приложни направления, които са приоритетни за GATE: Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване, Умна индустрия и Интелигентно правителство.

 

Вашите отговорности:

 • Проектирате, реализирате и поддържате сложни модели на свързани данни;
 • Извличате данни от различни източници и дефинирате техните взаимовръзки;
 • Осигурявате ефективна интеграция на данни в приложните направления на GATE;
 • Използвате съществуващи и/или създавате нови OWL онтологии, за да представите семантиката на данните;
 • Изграждате и поддържате ETL процеси, за да поддържате актуалност на свързаните данни от различни източници;
 • Подготвяте публикации с резултати от научни изследвания;
 • Следите най-новите технологични тенденции в областта;
 • Включвате се в подходящи възможности за обучение и професионално развитие.
 • Провеждате обучения в областта на онтологиите и граф на знанието;
 • Участвате в генерирането на идеи за прилагане на резултатите от изследователската работа в иновативни проекти;
 • Ангажирате се с непрекъснато професионално развитие и участвате в събития за обмен на знания;
 • Подготвяте презентации за популяризиране на резултатите от научните изследвания на национално и международно ниво.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Докторска степен в областта на информационните технологии – компютърни науки, приложна математика, инженерни науки или свързана техническа област. Алтернативно - магистърска степен в една от тези области и поне 4 години опит в тази област в индустрията или академичната сфера;
 • Опит с две или повече от следните технологии: Граф бази данни и семантични технологии като Neo4J, Graph DB / Triple Stores като Stardog, NoSQL DBs, SPARQL, Cypher, Gremlin, Protégé, RDF, OWL, R2RML;
 • Познаване на инструменти за анализ и визуализация на данни като Cytoscape, Cytoscape js, Gephi, GraphViz, Neovis.js и особено такива свързани с ГИС: Leaflet.js, Folium и други подобни;
 • Познания и опит в прилагането на обектно -ориентиран дизайн и опит в поне един език за програмиране като Java, Scala, C ++, C# или подобен и поне един скриптов език като Python или R;
 • Познаване на концепциите от изкуствения интелект и машинното обучение: Supervised and Unsupervised machine learning, Neural Networks, Support vector machines, Kernel methods;
 • Опит в работата с Jupyter notebook/Jupyter lab и други подобни инструменти е предимство;
 • Опит в области, където могат да се прилагат граф бази данни;
 • Добри комуникационни и презентационни умения, способност да се приоритезират задачите и работа по множство активности, мотивация да се откриват нови подходи и начини за създаване на стойност и постигане на резултати в областта на изкуствения интелект, умения за работа в език;
 • Английски език – отлично ниво на владеене.

 

Нашето предложение:

 • Ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • Модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лаборатории за иновации;
 • Гъвкав работен график и работа в модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 06/02/2022 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо интереса към позицията (в обем до 1 стр.);
 • Автобиография, в която подробно са описани предишни назначения и квалификации и пълен списък на Вашите публикации;
 • Копие от дипломи за завършено образование;
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Кратко описание на най-важните научни достижения и разработки (до 2 стр.);
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл.
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Признат изследовател.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 06.02.2022 г.

2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 7 и 18 февруари 2022 г.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: dessislava.petrova@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СУ „Св. Климент Охридски“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

----------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.