Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 5 септември 2021 г.

 

Бланка-GATE

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт GATE “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е новосъздадено научноизследователско звено в СУ „Св. Климент Охридски“, с мащабно финансиране от страна на ЕС и Министерството на образованието, под формата на проект GATE, https://www.gate-ai.eu/. Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE търси талантливи, опитни признати изследователи, които да се присъединят към екипа на проект Urban Data Space.

Темите, които представляват интерес, включват, но не се ограничават до разработването на контейнеризирани приложения за управление на данни, обработка на данни и анализ на данни от градската инфраструктура, ресурси, комуникации и околна среда както в реално време, така и офлайн. Кандидатите трябва да имат висше образование по компютърни науки, компютърно, мрежово или софтуерно инженерство, работни умения за програмиране в Python и известен опит в работа в облачна среда, за предпочитане под контрола на системата за управление на контейнери Kubernetes. Кандидатите с опит в програмирането на контейнеризирани приложения за обработка на данни в реално време и офлайн в облака са особено добре дошли.

 

Признати изследователи (R2)

 

ОТГОВОРНОСТИ

Общи отговорности:

 • Извършва индивидуални (под наблюдение) и съвместни изследвания и разработки;
 • Допринася за висококачествени публикации;
 • Подпомага планирането на проекти на ниво задачи и работни пакети;
 • Подготвя презентации, за популяризиране на резултатите от научните изследвания на национално и международно ниво и участва в различни събития за разпространение като конференции, уъркшопи и семинари;
 • Изгражда силни взаимоотношения с колеги изследователи в целия проект, Института, Университета и в рамките на изследователската общност;
 • Поема всякакви други равностойни задължения, възложени от ръководителя на проекта;
 • Ангажира се с непрекъснато професионално развитие, в крак с най-новите технологични тенденции и стандарти в съответните области на Големите данни и Изкуствения интелект и участва в различни събития за учене и обмен на знания.

Специфична отговорност (една от следните):

 • Проектиране на нови модели, алгоритми и приложения за събиране, натрупване, транспортиране и интегриране на данни в различни формати (включително структурирани, полуструктурирани и неструктурирани данни), произхождащи от множество разпределени източници, като сензори, бази данни, публични хранилища и уеб услуги;
 • Участие в разработването на решения за анализ на големи данни чрез проектиране и внедряване на машинно обучение, статистически анализ, семантична обработка, съхранение на информация или софтуерни компоненти за извличане;
 • Използване на системи за управление на данни NoSQL за съхранение и извличане на бързо растящи данни като MongoDB, Couchbase или Cassandra;
 • Използване на корпоративни инструменти за анализ на данни като Spark и Splunk с библиотеки за машинно обучение за анализ на данни в реално време и офлайн;
 • Използвайте системи за бази данни с графики като GraphDB или NeoDB за съхранение и манипулиране на графики на знанията и семантични онтологии;
 • Конфигуриране, наблюдение и администриране на облачни сървъри под контрола на системата за управление на контейнери Kubernetes.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални знания:

 • Разпределени и мрежови приложения с двоични и текстови комуникационни протоколи (TCP, UDP, HTTP);
 • Системи и инструменти за управление на данни (SQL, NoSQL, Graph DB или HDFS);
 • Методи и алгоритми за обработка на данни (моделиране на данни, форматиране, транспортиране, съхранение и извличане);
 • Сервизно ориентирани архитектури или облачни изчислителни технологии.

Необходими умения, опит и квалификация:

 • Докторска степен по компютърни науки, приложни изчисления, компютърно, мрежово или софтуерно инженерство или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията;
 • Очаква се кандидатите да бъдат мотивирани и със страст към научните изследвания;
 • Някакъв опит в научните публикации ще бъде предимство;
 • Отлични умения в програмиране на Python са задължителни;
 • Необходими са добри комуникационни и презентационни умения, за да се обясни резултата от изследването;
 • Кандидатите трябва да се чувстват комфортно да работят като част от екип в режим на дистанционно обучение.

Допълнителни предимства:

 • Опит в областта на науката за данни, бизнес разузнаване или машинно обучение;
 • Опит в представяне на знания, семантични технологии или онтологично инженерство.

 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Ще се присъедините към международен екип от опитни изследователи;
 • Можете да изберете да се запишете в нашата докторска програма;
 • Ще се насладите на множество възможности за учене и професионално развитие, на местно и международно ниво;
 • В работата си ще бъдете подкрепяни от модерна изследователска инфраструктура на проекта GATE;
 • Гъвкави работни графици;
 • Работна среда, стимулираща творчеството и производителността;
 • Конкурентни условия на труд и заплата, съизмерими с вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате за тази длъжност, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

- Кратко представяне

- Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

- Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България..

 

ЕТАПИ НА КОНКУРСА

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 5.09.2021 г.

2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 6 и 10 септември 2021.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля, свържете се с: vassil.vassilev@gate-ai.eu

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СУ „Св. Климент Охридски“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

----------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.