Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Признат изследовател (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 10 юли 2020 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

 

Признати изследователи (биоинформатици) R2

Основни отговорности

 • Проучва и анализира иновативни подходи, които биха могли значително да допринесат за научните цели на GATE в областта на дигиталното здравеопазване;
 • Извършва индивидуални и колаборативни изследвания в областта на приложения за големи данни и изкуствен интелект за биомедицински данни;
 • Информира се за новости в научноизследователските среди (например относно опции за финансиране), идентифицира възможности и допринася за подготовката на проектни предложения за финансиране на научни изследвания;
 • Води и / или допринася за подготовката на публикации с висока стойност;
 • Участва в интердисциплинарни проекти в сътрудничество между GATE и неговите партньори;
 • Развива положителни взаимоотношения с външни ключови заинтересовани страни, включително партньори по проекти, представители на индустрията, политиката и академични органи и, когато е подходящо, представлява института;
 • Управлява работни пакети и задачи на проектите на GATE и допринася за координацията и управлението на проектите, като предоставя, подкрепа и насоки;
 • Влиза в ролята на ментор за по-малко опитните колеги, помагайки им да бъдат по-ефективни и успешни в своята изследователска дейност;
 • Участва в различни дейности за непрекъснато професионално развитие и е в крак с най-новите тенденции в технологиите Big Data и AI и техните приложения към биомедицински данни, поема отговорност за развитието на кариерата си, поставя си реалистични и постижими кариерни цели;
 • Изпълнява други свързани с изследователската дейност задължения, определени от ръководителя на научната група;

Една или повече от следните отговорности

 • Участва в разработването на методи за анализ на биомедицински данни чрез разработване и прилагане на модерни технологии за машинно обучение, изкуствен интелект, биостатистика и техники за извличане на информация
 • Изследва, предлага и утвърждава нови подходи и методи за проектиране на Big Data и AI системи и проекти за Data Science.

 

Умения, опит и квалификация

Основни/Задължителни

 • Докторска степен по биоинформатика, биостатистика, статистика, компютърни науки, софтуерно инженерство, приложна математика, информационни системи, информатика, наука за данни, изкуствен интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията;
 • Опит в анализа на данни от микроареи, секвениране от ново поколение, дългосрочни изследвания или данни от системата на здравеопазването.
 • Солидни умения за програмиране в Python, R, Java, C ++ или други езици за програмиране;
 • Опит в изследователски проекти, включващи голям брой заинтересовани страни;
 • Демонстрирана способност за създаване, проектиране, изпълнение и адаптиране на изследователски програми; и за провеждане изследвания с минимална супервизия;
 • Научен принос състоящ се в изследвания, които разширяват границите на знанието чрез разработване на научни открития, иновации или приложения, популяризирани чрез публикации, софтуер, трансфер на технологии и т.н.;
 • Доказана способност за критичен анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото;
 • Отлично владеене на Английски език.

Опит в едно или повече от следните

 • Опит в прилагането на различни методи в областта на изкуствения интелект и машинното обучение;
 • Опит в използването на HPC ресурси за извършване на скалируеми изчисления;

 

Препоръчителни

 • Опит в работата с големи, хетерогенни масиви от данни, в изграждането и оптимизирането на канали за тяхното доставяне интегриране и обогатяване;

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Срок за кандидатстване: 10.07.2020 г.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 17.07.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

http://gate-coe.eu

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00