Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Младши изследовател (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: 20 август 2020 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

• Градове на бъдещето

• Интелигентно правителство

• Умна индустрия

• Дигитално здраве

 

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

 

Младши изследователи (R1)

 

Основни отговорности:

 • Участва в интердисциплинарни изследвания, в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект включващи сътрудничество между GATE и други партньорски организации;
 • Провежда индивидуални (под ръководство) и съвместни научни изследвания;
 • Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност;
 • Подпомага планирането на научни проекти чрез оценяването на съответните задачи;
 • Извършва анализи на текущото състояние в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Подготвя презентации за популяризиране на резултатите от изследванията и участва в различни национални и международни събития като научни конференции, работни срещи, семинари;
 • Изгражда устойчиви взаимоотношения с други изследователи в Института, Университета и в академичната общност, с цел сътрудничество в изследователски проекти;
 • Изпълнява други свързани с ролята, задължения, определени от Ръководителя на изследователската група;
 • Участва в дейности за продължаващо професионално развитие, запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти в областите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект и участва в различни събития за обучение и обмен на знания.

 

Една или повече от следните отговорности:

 • Предлага подходящи (и иновативни) техники за използване, подготовка, интеграция и семантично обогатяване на данни, като оптимално адресира изискванията за качество на данните;
 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници;
 • Участва в разработването на решения за анализ на Големи Данни, като разработва и прилага съвременни техники за машинно обучение, статистически анализ, извличане и получаване на информация;
 • Подобрява качеството на данните като валидира съответствието между източници на данни и нови семантични хранилища, както и между източници на данни и онтологии / модели на данни;
 • Допринася за разработване на дефиниции, базирани на онтологии и разширения на стандартите.

 

Умения, опит и квалификации

 

Основни/Задължителни:

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен - компютърни науки, софтуерно инженерство, статистика, приложна математика, информационни системи, Изкуствен Интелект, информатика или свързана техническа област;
 • Опит в програмиране (например Python, Java, C ++, Scala или други);
 • Силна мотивация за научно изследователско кариерно развитие, способност за провеждане на изследвания и постигане на научни резултати;
 • Стремеж към научни открития и способност за критичен анализ, оценка и синтезиране на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за проактивна работа (с минимално ръководство) както самостоятелно, така и като част от мултидисциплинарен екип;
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Отлично владеене на Английски език.

 

Опит в едно или повече от следните:

 • Опит в областта на управлението на данни, включително събиране, интегриране на данни, моделиране, изчистване, оптимизация, съхранение и качество на данните;
 • Опит в области, пряко свързани с отговорностите и задачите в областта на Софтуерния Инженеринг за Големи Данни;
 • Добро разбиране на концепциите за софтуерното инженерство и методологиите за разработка на софтуер;
 • Опит в областта на Големите Данни и/или Изкуствен Интелект включително технологии като машинно обучение и обработка на естествен език;
 • Опит в едно или повече от следните е плюс: 3D моделиране, семантично обогатяване, remote sensing, разработване на бази данни.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

- Кратко представяне

- Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

- Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 27.08.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

http://gate-coe.eu

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00