Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE - Симулации – Градско планиране

   

Срок за подаване на документите: до 28 март 2021 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както младши така и по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

 

Младши изследователи (R1) – Симулации на Градско планиране

 

Основни отговорности:

• Участва във всички фази на работния процес, свързан със симулации, базирани на термо-флуидна динамика (CFD), включително изчистване на геометрията, генериране грид мрежа, прилагане на CFD solvers;

• Разработва CFD симулации с различни нива на детайлност, ( така, че те могат да бъдат директно използвани в софтуер за градска симулация;

• Интегрира CFD симулации в 3D модели на града;

• Допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност.

• Информира се за най-новите технологични тенденции;

• Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

 

Една или повече от следните отговорности:

• Интегрира специфични за домейна симулационни програми, за да осигури бързо прототипиране, интегриран анализ на системно ниво и използване на модела по време на опериране;

• Разработва приложения за визуализация на CFD симулации с добавена реалност.

 

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни:

• Минимум бакалавърска или магистърска степен - компютърни науки, геоинформатика, приложна математика, инженерни науки или други релевантни области.

• Опит в програмирането (например Python, Java, C ++, Scala R или други);

• Развити умения в моделирането на турбулентност, генериране на CFD меш модели в комплексни 3D геометрии;

• Доказан предишен опит в CFD;

• Опит с OpenFOAM, ANSYS, StarCCM или други средства за симулация;

• Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);

• Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;

• Отлично владеене на Английски език

 

Опит в едно или повече от следните:

• Разбиране и опит в извършването на високопроизводителни изчисления (HPC) и паралелно програмиране;

• Опит в използването на методи за машинно обучение (невронни мрежи, еволюционни алгоритми,) за подобряване на симулационните модели;

• Умения за работа с големи набори от данни и способност да анализира и интерпретира резултатите.

 

Нашето предложение:

• Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;

• Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;

• В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;

• Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;

• Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

• Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

• Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

• Копия от дипломи за завършено образование.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

 

Етапи на конкурса:

1.Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2.В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3.Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с : dessislava.petrova@gate-ai.eu