Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE - Data analytics

   

Срок за подаване на документите: до 28 март 2021 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е новосъздадено научноизследователско звено в СУ „Св. Климент Охридски“, с мащабно финансиране от страна на ЕС и Министерството на образованието, под формата на проект GATE, https://www.gate-ai.eu/.

Oбластите на интерес, включват, но не се ограничават до алгоритми за откриване на знания, новаторски методи за анализ на големи данни от информационни и социални мрежи, безпристрастност, отговорност и прозрачност в учещите системи.

Кандидатите трябва да имат силен интерес в разработването на алгоритми, методи и приложения за откриване на знания от големи, сложни масиви от данни.

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

 

Младши изследователи (R1) Data analytics

 

Основни отговорности:

• Да провежда индивидуални (под ръководство) и свместни научни изследвания;

• Да допринася за подготовката на публикации с висока научна стойност;

• Да извършва анализи в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;

• Да подготвя презентации за популяризиране на резултатите от изследванията и участва в различни национални и международни събития като научни конференции, работни срещи, семинари;

• Да участва в дейности за продължаващо професионално развитие, запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти в областите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект и участва в различни събития за обучение и обмен на знания.

 

Умения, опит и квалификации:

Основни/Задължителни:

• Минимум магистърска степен - компютърни науки, статистика, приложна математика или свързана техническа област;

• Силна мотивация за изследователска кариера; научни публикации ще се считат за предимство.

• Знания и умения в областта на анализа на данни и/или Изкуствен Интелект включително технологии като машинно обучение и обработка на естествен език;

• Отлични умения в областта на програмирането.

• Опит в областта на управлението на данни, включително, моделиране, интеграция, изчистване на данните;

• Добри умения за устно и писмено общуване за представяне на резултати от изследвания;

• Способност за работа в екип

 

Нашето предложение:

• Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от опитни изследователи;

• Ще можете да кандидатствате за докторска програма.

• Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;

• В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;

• Ще имате гъвкав работен график

• След преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;

• Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

• Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.

• Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

• Копия от дипломи за завършено образование.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Срок за кандидатстване: 28.03.2021 г.

 

Етапи на конкурса:

• Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

• В срок до 02.04.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

• Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

• Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:ivan.koychev@gate-ai.eu