Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 30 януари 2022 г.

Бланка-GATE

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE е съвместна инициатива между СУ „Св. Климент Охридски“, Технологичен университет Чалмърс, Швеция и индустриални технологии Чалмърс, Швеция. Шведските институции са водещи организации в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities Centre.

GATE развива изследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, култивирайки следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации. Институтът изгражда устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичните среди и неправителствените организации за изкуствен интелект и интелигентни модели за вземане на решения.

Ние използваме изкуствения интелект за по-сигурен и по-спокоен живот.

Станете част от бъдещето и участвайте в приложни изследвания, които развиват иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с научната общност, бизнеса и правителството.

За своя изследователски екип търсим млад по душа, мотивиран за високи резултати и отворен към неограничените възможности на бъдещето

 

Младши изследовател

Приложна област: 3D City Modeling

 

Проектът GATE City Digital Twin е пилотен интердисциплинарен проект, в рамките на който се разработва цифров двойник на града. Цифровата платформа-близнак за проектиране, тестване, прилагане и обслужване на Цифровият двойник се реализира като платформа, която включва събиране, интегриране и моделиране на данни, симулиране и анализ, и визуализиране. Основна цел на платформата е да предостави инструмент за взаимодействие, проектиране, експериментиране и оптимизиране на града.

Създаването на цифровия двойник включва изграждане на 3D семантичен модел на конкретен район в София. Моделът следва утвърден стандарт като CityGML. В основата си стъпва на кадастрални данни, но непрекъснато се обогатява с данни от допълнителни източници като сателитни изображения, ортофото карти, сензорни данни и др.

Търсим младши изследователи, които да се присъединят към мултидисциплинарен екип с разнообразен и гъвкав набор от умения. Те трябва да приложат пълния потенциал от интегрирането на данни във всички етапи на градското развитие за решаването на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

 

Вашите отговорности:

 • Разработвате нови методи и автоматизирани решения за интегриране и 3D визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни), получени от множество разпределени източници (кадастрални данни, сателитни изображения, облаци от точки);
 • Разработвате 3D модели, които съчетават геометрично представяне , семантика и пространствени връзки;
 • Допринасяте за разработването на онтологии, специфични за домейна модели и разширения на съществуваащи стандарти;
 • Предлагате подходящи (и иновативни) техники за събиране, подготовка, интегриране и семантично обогатяване на данни, отговарящи оптимално на изискванията за качество на данните;
 • Следите най-новите технологични тенденции и съответните технически стандарти, като Resource Description Framework (RDF), CityGML, CityJSON;
 • Участвате в образователни програми в областта на изкуствения интелект, управление на знанието и компютърното зрение;
 • Участвате в генерирането на идеи за прилагане на резултатите от изследователската работа в иновативни проекти;
 • Ангажирате се с непрекъснато професионално развитие и участвате в събития за обучение и обмен на знания;
 • Подготвяте презентации за популяризиране на резултатите от научните изследвания на национално и международно ниво.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на информационните технологии – компютърни науки, геоинформатика/геоматика, приложна математика, инженерни науки или свързана техническа област
 • Опит в 3D моделиране и семантично обогатяване на 3D данни;
 • Умения за писане на скриптове и програмиране с помощта на Python, Java, C ++, Scala, R или други и анализиране на JSON, XML, CSV и формати с данни с фиксирана ширина;
 • Опит с ГИС и 3 D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC е предимство;
 • Опит със софтуерни приложения и платформи за ГИС, като например ArcGIS, PostGIS, FME, Cesium ion, CesiumJS и/или QGIS.
 • Опит в в управлението на данни, включително събиране на данни, интегриране, моделиране, изчистване, съхранение и цялостно осигуряване на качество на данните;
 • Опитът в разработването на бази данни (релационни бази данни, бази данни с графики и т.н.) е предимство.
 • Добри комуникационни и презентационни умения, способност да се приоритезират задачите и работа по множство дейности, мотивация да се откриват нови подходи и начини за създаване на добавена стойност,, умения за работа в екип
 • Английски език – отлично ниво на владеене

 

Нашето предложение:

 • Свобода да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови перспективи за бъдещето;
 • Възможност за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • Достъп до модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и лаборатории за иновации;
 • Гъвкав работен график и работа в модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form - Gate (gate-ai.eu) до 30/01/2022 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо интереса към позицията (в обем до 2 страници);
 • Автобиография, в която подробно са описани предишни назначения и квалификации;
 • Копие от дипломи за завършено образование;
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Две препоръки или лични референции под формата на лице за мнение и телефон за контакт, предоставени от кандидата в мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл.
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:

Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Младши изследовател.

 

Етапи на конкурса

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 30.01.2022 г.

2. Он-лайн събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе между 31 януари и 18 февруари 2022 г.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: dessislava.petrova@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СУ „Св. Климент Охридски“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

----------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.