Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Младши изследовател (първо ниво) (R1) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 10 юли 2020 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

 • Градове на бъдещето
 • Интелигентно правителство
 • Умна индустрия
 • Дигитално здраве

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

 

Младши изследователи (биоинформатици) R1

Основни отговорности

 • Включва се в интердисциплинарни изследователски дейности в областта на дигиталното здравеопазване, използвайки най-новите технологии за големи данни, ML и AI в сътрудничество между GATE Institute и неговите партньори;
 • Работи по индивидуални (под ръководство и колаборативни изследвания;
 • Допринася за създаването на публикации с висока стойност;
 • Подпомага планирането на проекти на ниво оценка на задачите;
 • Извършва анализи в областта на биоинформатиката използвайки най-модерните методи;
 • Подготвя презентации за докладване на резултатите от научните изследвания на национално и международно ниво и участва в различни мероприятия за разпространение като конференции, семинари и семинари;
 • Изгражда положителни взаимоотношения с колеги изследователи в Института, Университета и в рамките на изследователската общност, с цел сътрудничество по изследователски проекти;
 • Изпълнява други свързани с изследователската дейност задължения, определени от ръководителя на научната група;
 • Участва в различни форми на непрекъснато професионално развитие, информира се за най-новите технологични тенденции и стандарти в съответната област на Биоинформатиката и участва в различни събития за обучение и обмен на знания.

Една или повече от следните отговорности

 • Предлага подходящи (и иновативни) техники за получаване, подготовка, интегриране и обогатяване на данни, като оптимално отговаря на изискванията за качество на данните;
 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително геопространствени и пространствено-времеви данни), получени от множество разпределени източници;
 • Участва в разработването на решения за анализ на големи данни чрез проектиране и внедряване на модерни технологии за машинно обучение, статистика, извличане на информация и извличане на информация в областта на цифровото здраве;
 • Подобрява качеството на данните чрез валидиране на съпоставянията между различни източници на данни;

 

Умения, опит и квалификация

Основни/Задължителни

 • Минимум бакалавърска или магистърска степен по биоинформатика, биостатистика, статистика, компютърни науки, софтуерно инженерство, приложна математика, изкуствен интелект, информатика или подобна техническа област;
 • Опит с външни бази данни, съдържащи резултати от биомедицински експерименти в областта на генетиката, общественото здраве и др .;
 • Опит с програмиране (например R, Python, Java, C ++ или други);
 • Силна мотивация за кариера в изследователската дейност и способност за провеждане на изследвания и даване на резултати под надзор;
 • Стремеж към научни открития и способност за критичен анализ, оценка и синтезиране на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за устна / писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност);
 • Способност за проактивна работа (с минимално ръководство) както самостоятелно, така и като част от мултидисциплинарен екип;
 • Способност за приоритизиране на задачите и за работа по множество задачи и мотивация за постигане на резултати с висока добавена стойност;
 • Владеенето на английски език е задължително.

 

Опит в едно или повече от следните

 • Опит в областите свързани с управление на данни, включително събиране на данни, интеграция, моделиране, изчистване, оптимизация, съхранение и качество на данните;
 • Опит в области, пряко свързани с отговорностите и задачите за инженеринг на Големи Данни;
 • Опит в използването на методи за изкуствен интелект и машинно обучение;
 • Опитът в разработването на база данни е плюс;
 • Опит в използването на HPC ресурси за извършване на скалируеми изчисления;
 • Опит в анализа на данни от микроареи, секвениране от ново поколение, дългосрочни изледвания или данни от системата на здравеопазването.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:
  • Кратко представяне
  • Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях
  • Описание на Вашите цели и изследователски фокус.
 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

Срок за кандидатстване: 10.07.2020 г.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 17.07.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

http://gate-coe.eu

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00