Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) и Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 5 септември 2021 г.

 

Бланка-GATE

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт GATE търси да назначи изследователи за 3D моделиране, анализи и симулации на градска среда и процеси, които ще бъдат ангажирани в пилотния проект “Цифров двойник на града“. Това е голям интердисциплинарен проект, чиято цел е да се разработи платформа за проектиране, тестване, изследване и визуализация на градската среда. Подобен амбициозен изследователски проект се реализира за първи път в България. От решаващо значение за успеха му е изграждането на семантично обогатен 3D модел на града и последващата разработка на научни методи и технологии, подпомагащи симулацията и анализа на градски сценарии (градоустройство и проектиране, развитие на инфраструктурата, енергийна ефективност на сградите, качество на въздуха и шумово замърсяване и др.). Предстои да се разработи специфичен семантичен модел, който отговаря на изискванията за симулация на ниво град. Това може да включва разработването на нови или адаптиране на съществуващи разширения на CityGML стандарта, интегриране на данни от хетерогенни източници и семантично обогатяване с допълнителни данни (например социални данни), проектиране и внедряване на релационни (напр. PostGIS) или граф бази от данни (напр. Neo4j) за съхраняване и импортиране / експортиране на геопространствени данни.

Търсим както младши така и по-опитни изследователи, за да изградим мултидисциплинарен екип, който да реализира научни изследвания отвъд традиционните цифрови копия и визуализации. Екипът с разнообразен и гъвкав набор от умения ще изследва и прилага пълния потенциал от интегрирането на данни от всички етапи на градското развитие и решаване на сложни проблеми в градското моделиране, симулация, анализ и визуализация.

 

Младши изследовател (R1) и Признати изследовател (R2) – 3D City Modeling

 

Отговорности

Общи:

 • Разработва нови методи, и автоматизирани решения за интегриране, и визуализация на 3D данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) произлизащи от множество разпределени източници (кадастрални данни, сателитни изображения, облаци от точки);
 • Разработва 3D модели, които комбинират геометрия, семантиката и пространствени взаимовръзки;
 • Допринася за разработването на онтологии и разширения на съществуващи стандарти;
 • Предлага подходящи (и иновативни) техники за поглъщане, подготовка, интегриране и обогатяване на данни, оптимално отговарящи на изискванията за качество на данните;
 • Запознава се с най-новите технологични тенденции и стандарти като Resource Description Framework (RDF), CityGML, CityJSON;
 • Писане на научни статии;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

 

Умения, опит и квалификации

Основни/Задължителни:

 • Младши изследовател: Минимум бакалавърска или магистърска степен – компютърни науки, геоинформатика, инженерство, или свързана техническа област;
 • Признат изследовател: Докторска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, инженерство или свързана дисциплина или магистърска степен плюс минимум 4 години базиран в индустрията подходящ изследователски опит;
 • Опит в 3D моделиране и семантично обогатяване на 3D данни;
 • Умения за писане на скриптове и програмиране с помощта на Python, Java, C ++, Scala, R или други и анализиране на JSON, XML, CSV и формати с данни с фиксирана ширина;
 • Опит с ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;
 • Опит със софтуерни приложения и платформи за ГИС, включващи ArcGIS, QGIS, PostGIS, FME Cesium ion, CesiumJS и/или QGIS.
 • Отлични умения за устна/писмена комуникация и презентиране на резултатите от изследванията (и тяхната стойност) пред колеги;
 • Способност да се приоритизират задачите и да се работи по множество задачи и мотивация да се намерят начини за създаване на стойност и постигане на резултати;
 • Отличното владеене на английски език е задължително.

 

Опит с едно или повече от следните:

 • Опит в дисциплините за управление на данни, включително събиране на данни, интегриране, моделиране, изчистване, оптимизиране, съхранение и качество на данните;
 • Опитът в разработването на бази данни (релационни бази данни, бази данни с графики и т.н.) е плюс.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

 

Младши изследователи (R1) и Признати изследователи (R2) – Изкуствен интелект в градското планиране и проектиране

 

Отговорности

Общи:

 • Разработва нови методи, алгоритми и автоматизирани решения за интегриране, симулация и визуализация на данни (включително гео-пространствени и пространствено-времеви данни) от множество разпределени източници(кадастрални данни, сателитни изображения, облаци от точки);
 • Иновативно приложение на методите на изкуствения интелект (машинно обучение и др.) за градско планиране и проектиране.
 • Автоматизиране на работния процес в машинно обучение на място или в облака, включително създаване нови версии, мащабиране, предоставяне и контрол на достъпа;
 • Допринася за разработването на 3D модели, които комбинират геометрични детайли, богата семантика и пространствени отношения;
 • Писане на научни публикации;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие.

 

Една или повече от следните отговорности:

 • Ръководене на студенти и стажанти.
 • Ентусиазирано се ангажирайте с публични и частни партньори на изследователската програма, за да търсите възможности за фокусиране върху конкретни масиви от данни и проблеми.

 

Умения, опит и квалификации

Задължителни:

 • Младши изследовател: Минимум бакалавърска или магистърска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, приложна математика, инженерство или свързана дисциплина;
 • Признат изследовател: Докторска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, инженерство или свързана дисциплина или магистърска степен плюс минимум 4 години базиран в индустрията подходящ научен опит;
 • Опит в използването на методи за машинно обучение;
 • Познаване на обработката и анализ на данни от сателитни изображения и облаци от точки;
 • Опит в работата със скриптове и програмиране с помощта на Python, Java, C ++, Scala, R или други и анализиране на JSON, XML, CSV и формати на данни с фиксирана ширина;
 • Познаване на ГИС и 3D стандарти като CityGML, CityJSON, IFC;
 • Познаване на софтуерните инструменти и платформи за ГИС, включително, но не само, ArcGIS, AutoCAD, PostGIS или QGIS;
 • Солидни устни/писмени комуникационни и презентационни умения, за да се обясни резултатът от изследването (и стойността му) на колегите;
 • Способност да се приоритизират задачите и да се работи по множество задачи и мотивация да се откриват начини за създаване на стойност и постигане на резултати;
 • Отличното владеене на английски език е задължително.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o Кратко представяне

o Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с: dessislava.petrova@gate-ai.eu

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СУ „Св. Климент Охридски“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

----------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.