Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Младши изследовател (Първо ниво) (R1) и Признат изследовател (Второ ниво) (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 5 септември 2021 г.

 

Бланка-GATE

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

В темата за кандидатстване „Бъдещи градове“ институтът GATE предлага иновативни решения, позволяващи на града да използва технологии, данни и IoT, за да улесни ефективното планиране на инфраструктурата и услугите, за да подобри качеството на живот на гражданите.

В рамките на градския домейн визуалните данни могат ефективно да се използват за подобряване на живота на града и допринасяне за създаването на устойчиви градове. Приложенията Computer Vision могат да бъдат използвани за тези цели в редица области като управление на интелигентни ресурси, оценка на рисковете и безопасността, мониторинг на инфраструктурата и трафика и екологични оценки.

Институтът се стреми да назначи изследовател със силен практически опит в разработването и внедряването на модели на Computer Vision в подкрепа на екипа. Тази роля ще участва активно в реализирането на разработените концепции и изследователски проекти.

 

Младши изследовател (R1) и Признати изследовател (R2) – Компютърна визуализация за Бъдещи градове

 

Отговорности

Общи:

 • Извършване на приложни изследвания и разработване на методи и модели за компютърна визуализация;
 • Проектиране и внедряване на основни компоненти за автоматизация на данни за машинно обучение;
 • Проектиране, прилагане и внедряване на решения, които имат за цел да подкрепят градските власти при вземането на решения и да осигурят по-добро качество на живот на гражданите;
 • Предлага приложения на компютърната визуализация с потенциал за голямо въздействие на градско ниво;
 • Разпространяване на резултатите чрез научни публикации;
 • Поддържа отлична информираност за най-новите технологични тенденции;
 • Участва в подходящи дейности за обучение и развитие;

 

Една или повече от следните отговорности:

 • Ръководене на студенти и стажанти.
 • Комуникира идеи и резултати със заинтересованите страни от GATE.
 • Поддържа информираност относно възможностите за финансиране и допринася за предложенията за проекти.
 • Ентусиазирано се ангажира с публични и частни партньори на изследователската програма, за да търсите възможности за фокусиране върху конкретни масиви от данни и проблеми.

 

Умения, опит и квалификация

Задължителни:

 • Младши изследовател: Минимум бакалавърска или магистърска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, приложна математика, инженерство или свързана дисциплина;
 • Признат изследовател: Докторска степен по компютърни науки, геоинформатика/геоматика, инженерство или свързана дисциплина или магистърска степен плюс минимум 4 години базиран в индустрията подходящ научен опит;
 • Добро разбиране на фундаменталната теория за дълбоко обучение и техники за компютърна визуализация;
 • Добри умения за програмиране в Python и опит с рамки и библиотеки за машинно обучение, като Tensorflow, PyTorch, Numpy;
 • Опит с разработването на модели за машинно обучение за задачи на визуализацията;
 • Опит с облачни платформи за разработване и внедряване на модели;
 • Солидни устни/писмени комуникационни и презентационни умения, за да се обясни резултатът от изследването (и стойността му) на колегите;
 • Способност да се приоритизират задачите и да се работи по множество задачи и мотивация да се откриват начини за създаване на стойност и постигане на резултати;
 • Отличното владеене на английски език е задължително.

 

Опит с едно или повече от следните:

 • Добро разбиране на методите за обработката на изображения и класическите и за машинно виждане.
 • Геопространствени аналитични умения, включително в QGIS и свързания софтуер, тъй като те се прилагат към динамиката на градската система и приложенията за градско управление;
 • Демонстрирани академични и други резултати под формата на научни публикации и/или публични хранилища като GitHub.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • В научноизследователската си работа ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации;
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE – модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тези длъжности, моля, изпратете на career@gate-ai.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

o Кратко представяне

o Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

o Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2. В срок до 10.09.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.

3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.

4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация, моля свържете се с: dessislava.petrova@gate-ai.eu

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СУ „Св. Климент Охридски“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

----------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ на СУ „Св. Климент Охридски“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.