Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на Младши изследовател - Инженер на данни в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 13 февруари 2024 г.

 

GATE е съвместна инициатива между СУ „Св. Климент Охридски“, Технологичен университет Чалмърс, Швеция и индустриални технологии Чалмърс, Швеция. Шведските институции са водещи организации в стратегически инициативи като AI Sweden, AI Research Centre, AI Innovation of Sweden и Digital Twin Cities Centre.

GATE развива изследователски капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект, култивирайки следващото поколение водещи учени чрез разширяване на съществуващата изследователска мрежа и установяване на дългосрочни споразумения с водещи световни организации. Институтът изгражда устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни, като се фокусира върху технологичното сътрудничество между правителството, индустрията, академичните среди и неправителствените организации за изкуствен интелект и интелигентни модели за вземане на решения.

Ние използваме изкуствения интелект за по-сигурен и по-спокоен живот.

Във връзка с амбициозните планове за развитие на института, както и за работа по голям международен проейкт от програмата Horizon Europe ние търсим млад по душа, мотивиран за високи резултати и отворен към неограничените възможности на бъдещето

 

Младши изследовател

Инженер на данни

 

Oтговорности:

 • Настройка и поддръжка на средствата за събиране на данни в платформата на GATE (Apache Kafka, NiFi и Hop)
 • Транспортиране на данни от външни източници до хранилищата за данни в платформата на GATE в различен структуриран и полуструктуриран формат (SQL, JSON, XML, CSV, etc.) и в различен режим на работа (еднократно поглъщане на статични файлове, импортитане на бази от данни, периодично зареждане на съобщения, постоянно акумулиране на поточни данни в реално време)
 • Предварителна обработка на данните като подготовка за следващото им съхранение и анализ върху платформата на GATE чрез филтриране, обогатяване, унифициране, синхронизиране, комбиниране, etc
 • Съхранение на данните в различни хранилища за данни върху платформата на GATE (Postgres, MongoDB, GraphDB и Hadoop).

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на технически и компютърни науки, математика, информатика, комуникационна и компютърна техника или свързана област;
 • Поне една година опит в областта на изчислителните и комуникационни технологии;
 • Професионален опит от работата в среда Linux;
 • Професионален опит за работа с Docker контейнери;
 • Професионален опит за работа с със средства за управление на process workflow AirFlow;
 • Системни познания в разпределените изчислителни системи използващи както релационни (SQL), така и нерелационни бази от данни (NoSQL);
 • Начални познания по архитектурата и екосистемата на Hadoop (HDFS, Mapreduce);
 • Практически опит в използването на API за работа с релационни и нерелационни данни (ODBC/JDBC, JSON, XML) и формати за транспортиране на данни по различни протоколи (TCP sockets, HTTP, MQTT, etc.);
 • Аналитични умения, много добри комуникативни умения, работа в екип. Способност за приоритизиране на задачите и ангажиментите;
 • Дискретност, отговорност, прецизност, лоялност;
 • Английски език – отлично ниво на владеене

 

Нашето предложение:

 • Ще работите върху уникална за България техническа инфраструктура изградена върху институционален облак под управление на Kubernetes;
 • Ще се запознаете със средствата и технологиите за обработка на големи данни от екосистемата на Hadoop;
 • Ще имате възможността да работите по голям проект, финансиран от EU по прграмата Horizon Europe в международен екип от специалисти и изследователи в областта на изкуствения интелект и обработката на данни;
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво;
 • Гъвкав работен график и работа в модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността;
 • Конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

Моля, изпратете своите данни и документи за кандидатстване, като попълните формата Application Form – Gate (gate-ai.eu) до 13 февруари 2024 г. :

 • Мотивационно писмо, разкриващо Вашия интерес към позицията (max. 1 pp), Моля посочете референтния номер на позицията от обявата.
 • CV
 • Копие от дипломи за завършено образование, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област.
 • Две препоръки или лични референции, предоставени от кандидата към мотивационното писмо или директно приложени като самостоятелен файл.
 • Подписана и сканирана декларация, в която присъства текст:
  Съгласявам се личните ми данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани във връзка с настоящото ми кандидатстване за позицията Младши изследовател.

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашия сайт www.gate-ai.eu и се свържете с нас на: career@gate-ai.eu

 

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата. Избраните кандидати ще бъдат информирани до 13.02.2024 г.
 • Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе до 15 февруари 2024 г.
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване, ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.