Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за избор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019 в СУ „Св. Климент Охридски“

   

Срок за подаване на документите: 4 октомври 2021 г.

 

Проект №BG05M2OP001-2.016-0019

Ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.”, на основание изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019 в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в качеството му на Партньор 1 по проекта, както следва:

 

1. Координатор от страна на СУ

1.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – хабилитирано лице от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ или „Социални науки“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 • Професионален опит – участие в минимум 2 научноизследователски и/или образователни проекта

1.3. Заетост по проекта:30 часа месечно.

 

2. Финансист/счетоводител от страна на СУ

2.1. Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

2.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – „Магистър” в професионално направление 3.8 „Икономика“;
 • Професионален опит - минимум 3 години като счетоводител висше училище
 • Допълнителна квалификация – познаване на правила за финансово управление и контрол на СУ и работа със счетоводна програма.

2.3. Заетост по проекта: 20 часа месечно.

 

3. Технически секретар от страна на СУ

3.1 Кратко описание на длъжността: Подпомага техническото и административно изпълнение на проекта в рамките на партньора – СУ „Св. Климент Охридски“, обработка и съхраняване на текуща информация, свързана с напредъка по проекта, поддръжка на архив на проекта съгласно изискванията на ОП „НОИР“, подготовка на техническа документация за осигуряване на отчетност на проекта.

3.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – „Магистър”, в едно от професионалните направления ПН 2.1 „Филология“, ПН 2.2 „История и археология“, 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ или 3. 1. „Социология, антропология и науки за културата“.
 • Да познава нормативната уредба, свързана с управление на средствата от ЕСИФ, както и нормативната уредба на СУ;
 • Професионален опит.
 • Отлично владеене на английски език;

3.3. Заетост по проекта: 30 часа месечно.

 

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на подадените от кандидатите документи;

2. Събеседване с кандидатите, допуснати за участие в конкурса.

 

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление до Ректора на СУ за участие в конкурса по образеца на проекта (публикувано е на страницата на СУ);

2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта;

3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец;

4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;

5. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);

 

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в: седем календарни дни от публикуване на обявлението в сайта на СУ.

Краен срок за подаване на документи – до 04.10.2021 г.

Документите се подават в стая 40Б, в сградата на Ректората на СУ до 17:00 часа на 04.10.2021 г и на е-мейл: dbizheva@admin.uni-sofia.bg

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на СУ