Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019 в СУ

   

Срок за подаване на документите: 24 февруари 2022 г. до 17 ч.

 

Проект №BG05M2OP001-2.016-0019

 

Ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.”, на основание изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019 в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в качеството му на Партньор 1 по проекта, както следва:

 

3. Експерт (мобилности по проект) от страна на СУ

3.1 Кратко описание на длъжността: Подпомага техническото и административно изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0019 в рамките на партньора СУ „Св. Климент Охридски“; събира, обработва и съхранява текуща и отчетна информация във връзка с организирането и провеждането на краткосрочни специализации /мобилности/ с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019; подготвя необходимата техническа документация за реализирането на мобилностите и осигуряването на отчетност по проекта, съгласно изискванията на ОП „НОИР“.

3.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – Висше;
  • Образователно-квалификационна степен – „Магистър”, в едно от професионалните направления ПН 2.1 „Филология“, ПН 2.2 „История и археология“, 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ или 3. 1. „Социология, антропология и науки за културата“.
  • Да познава нормативната уредба, свързана с управление на средствата от ЕСИФ, както и нормативната уредба на СУ;
  • Професионален опит;
  • Отлично владеене на английски език;

3.3. Заетост по проекта: 30 часа месечно.

 

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

1. Проверка на подадените от кандидатите документи;

2. Събеседване с кандидатите, допуснати за участие в конкурса.

 

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1. Заявление до Ректора на СУ за участие в конкурса по образеца на проекта;

2. Автобиография (CV ), изготвена по образец на проекта;

3. Декларация за обстоятелствата , че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец;

4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;

5. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);

 

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в: седем календарни дни от публикуване на обявлението в сайта на СУ.

Документите се подават в стая 40Б, в сградата на Ректората на СУ до 17:00 часа на 24.02.2022 г и на е-мейл: etsenkova@admin.uni-sofia.bg

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на СУ