Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Системен администратор в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: 16 август 2020 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE съгласно решение на Академичния съвет на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ от 29.05.2019 г. има утвърдено щатно разписание, за чието попълване се обявява конкурс за:

Щатна позиция/длъжност – Системен администратор в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

GATE институт “Големи данни в полза на интелигентно общество” е автономен научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Технологичния университет Chalmers и изследователския институт Chalmers Industrial Technology (CIT), Швеция.

Като единствен изследователски център за Големи Данни и Изкуствен Интелект в Източна Европа, GATE има ултимативната мисия да:

 • създаде екосистема на световно ниво за научни изследвания и приложни иновации в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • бъде свързващото звено между академичната общност, правителствените институции и индустрията в областта на големите данни и изкуствения интелект;
 • служи като катализатор на икономически растеж с висока добавена стойност, основан на иновации, дигитализация и предприемачество в областта на големите данни и изкуствения интелект в редица икономически сектори.

Всеобхватната стратегия и гъвкавата организация на GATE първоначално ще се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области, които ще бъдат допълвани в по-нататъшното развитие:

 • управление на големи данни;
 • анализ на големи данни;
 • визуализация на големи данни;
 • софтуерно инженерство на системи от големи данни.

GATE предлага привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 отворени лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Дигитален близнак“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за големи данни, Интернет на нещата и изкуствен интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и осигури иновационни постижения в следните четири стратегически приложни области:

• градове на бъдещето;

• интелигентно правителство;

• умна индустрия;

• дигитално здраве.

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020 г., GATE CoE търси да наеме:

 

Системен Администратор

 

Отговорности и задължения:

 • Проучва приложението на информационните технологии в бизнеса;
 • Разработва и прилага планове за защита и политики за администриране на данни, администриране на компютърни мрежи и свързаната с тях компютърна среда;
 • Анализира, разработва, интерпретира и оценява сложни системни проекти и спецификации за системна архитектура, модели за данни и диаграми при разработването, конфигурирането и интегрирането на компютърни системи;
 • Пуска в действие, оперира и поддържа в изправност информационните и комуникационни системи в института;
 • Идентифицира потенциални рискове или слабости на информационното и комуникационно оборудване и предлага алтернативни решения;
 • Идентифицира области, които да бъдат усъвършенствани и проучва теоретичните аспекти и оперативни методи за използване на компютри;
 • Планира и проучва необходимостта от нов хардуер или софтуер в зависимост от приоритетите и предстоящите дейности в компанията; събира изисквания от екипа и изследва необходимостта от нови среди;
 • Занимава се с разширяването и с намирането на решения за различни среди за тестове/симулации;
 • Управлява различните среди, като се грижи за тяхното архивиране, обновяване и мигриране;
 • При необходимост оказва методическа помощ на потребителите в мрежата за решаването на проблеми, възникнали при употребата на приложния софтуер;
 • Въвежда защита срещу неправомерно ползване на мрежови ресурси, както и защита от външна намеса;
 • Отстранява софтуерни и хардуерни проблеми, възникнали при експлоатация на приложни програми и компютърните системи;
 • Участва в имплементиране на нови решения в института;
 • Изготвя справки и отчети.

Необходимо образование и опит:

 • Средно или висше образование в някоя от следните области и направления: технически и/или компютърни науки, математика, информатика, комуникационна и компютърна техника;
 • Минимум 3+ години опит на подобна или същата позиция;

Необходима експертиза:

- Задълбочени познания и практически опит със следните технологии и продукти:

 • Active directory
 • Exchange Server, Message hygiene, High availability of mail service
 • Различни типове файлови сървъри
 • Компютърни мрежи - адресация, маршрутизация (routing).
 • Познаване на основни протоколи – HTTP, DNS, SMTP, IMAPv4, ICMP.
 • Опит със системи за мониторинг – Nagios базирани/Zabbix/ OpenNMS.
 • Опит със системи за backup/restore.
 • Практически опит в администрирането на системи за виртуализация.

- Професионални сертификати, например MCSA и MCSE, са предимство

- Желание за дългосрочна реализация в изследователски институт,

- Много добро владеене на английски език,

- Умения за работа в международен екип,

- Умения за решаване на проблеми в динамична среда,

- Аналитично мислене,

- Лоялност и отговорност,

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тази длъжност, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография;
 • Лично писмо, включващо кратко представяне, професионални интереси и релевантни професионални постижения;
 • Копие от дипломи за завършено образование,
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 21.08.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Избраното лице да бъде информирано писмено за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраното лице ще бъде назначено на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00