Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Признат изследовател (R2) в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 20 август 2020 г.

 

Обява за попълване на изследователски персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да ускори научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.

GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:

 • Управление на Големи Данни
 • Анализ на Големи Данни
 • Визуализация на Големи Данни
 • Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.

GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:

• Градове на бъдещето

• Интелигентно правителство

• Умна индустрия

• Дигитално здраве

 

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2020, Институт GATE търси талантливи изследователи за следните свободни позиции:

 

Признати изследователи (DataOpps) (R2)

 

Основни отговорности:

 • Изследва и анализира иновативни подходи, които могат съществено да допринесат за научните цели на GATE.Участва в индивидуални и съвместни изследвания в областта на Големите Данни и Изкуствения Интелект;
 • Информира се за нови възможности в научноизследователските среди (например относно източници за финансиране) и допринася за подготовката на проектни предложения за финансиране.
 • Води и/или допринася за подготовката на публикации в утвърдени научни конференции и списания.
 • Включва се в интердисциплинарни проекти, в сътрудничество между Института и неговите партньори.
 • Развива устойчиви взаимоотношения с ключови външни заинтересовани страни, включително партньори по проекти, представители на индустрията, публичната администрация и академичните организации, пред които представлява Института.
 • Ръководи работни пакети и задачи в проектите на GATE и съдейства за координацията и управлението на тези проекти.
 • Подпомага и направлява колеги с по-малък опит в посока по-ефективно и успешно изследователско развитие.
 • Участва в дейности за продължаващо професионално развитие и се информира относно най-новите тенденции в технологиите свързани с Големи Данни и Изкуствен Интелект, поставя си реалистични и постижими кариерни цели, поема отговорност и управлява собствения си кариерен напредък.
 • Изпълнява други, свързани с ролята, задължения, възложени от ръководителя на изследователската група.

 

Една или повече от следните отговорности:

 • Изследва, предлага и утвърждава нови подходи и методи за проектиране на системи и проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект.
 • Осигурява методологична поддръжка при разработването на решения за Големи Данни и Изкуствен Интелект на базата на съвременни подходи като DataOps, MLOps и AIOps;
 • Участва в проектирането и разработването на технологични решения, базирани на DataOps, MLOps, AIOps;
 • Участва при анализирането и подбора на технологични решения, инструменти и платформи за изпълнението на проекти за Големи Данни и Изкуствен Интелект.

 

Умения, опит и квалификации

 

Основни/Задължителни:

 • Докторска степен по компютърни науки, софтуерно инженерство, статистика, приложна математика, информационни системи, информатика, Големи Данни, Изкуствен Интелект или сходна област или магистърска степен в някоя от изброените области плюс минимум 4 години изследователски опит в индустрията.
 • Опит в изследователски проекти, включващи широк кръг от заинтересовани страни;
 • Способност за проектиране, изпълнение и адаптиране на изследователски програми и за провеждане на изследвания при максимална самостоятелност;
 • Научен принос чрез изследвания, които разширяват границите на знанието чрез разработване на научни открития, иновации или приложения, популяризирани чрез публикации, софтуер, трансфер на технологии и т.н.
 • Доказана способност за критичен анализ, оценка и синтез на нови и сложни идеи;
 • Отлични умения за комуникация, способност за представяне на резултатите, ползите и приложенията на изследванията пред изследователската общност и пред обществото.
 • Отлично владеене на Английски език.

 

Опит в едно или повече от следните:

 • Демонстрира системно разбиране на концепциите за софтуерно инженерство и задълбочено разбиране на научните изследвания, свързани с тази област;
 • Солиден опит в технологичните решения, инструменти и платформи за Големи Данни;
 • Опит в съвременните инженерни методологии, DevOps, CI/CD и др.

 

Препоръчителни:

 • Опит в съвременните инженерни методологии за Големи Данни като DataOps, MLOps и AIOps;
 • Опит в създаването, оркестрирането и поддръжка на канали от данни (data pipelines);
 • Практически опит в проектирането и разработването на технологични решения, базирани на DataOps.

 

Нашето предложение:

 • Ще се присъедините към и ще си сътрудничите с екип от изследователи, но ще имате свободата да провеждате изследвания във всяка от приоритетните области на GATE, създавайки нови визии за бъдещето.
 • Ще можете да се възползвате от многобройни възможности за обучение, обмен на знания и професионално развитие на национално и международно ниво.
 • В научноизследователската си работата ще бъдете подкрепени от модерна инфраструктура, включваща платформата GATE и Лабораториите за отворени иновации.
 • Ще имате гъвкав работен график и след преместване в новопостроената сграда на GATE - модерна и привлекателна работна обстановка, стимулираща креативността и продуктивността.
 • Ще Ви бъдат предоставени конкурентни условия на труд и възнаграждение, съответстващи на Вашите умения и опит.

 

Как да кандидатствате:

За да се кандидатирате за тази длъжност, моля, изпратете на career@gate-coe.eu:

 • Автобиография, в която подробно са описани Вашите предишни назначения и квалификации.
 • Мотивационно писмо от 1-2 страници, включващо:

- Кратко представяне

- Описание на предишните ви участия в изследователски проекти и основните резултати от тях.

- Описание на Вашите цели и изследователски фокус.

 • Копия от дипломи за завършено образование.
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
 • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Като кандидатствате за тези длъжности, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 1. Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 2. В срок до 27.08.2020 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 3. Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 4. Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация:

Проф. Силвия Илиева, Директор, GATE

e-mail: sylvia@fmi.uni-sofia.bg

тел.: 02/971 04 00