Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Конкурс избор на Експерт, управление на човешки ресурси в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

   

Срок за подаване на документите: до 9 юли 2021 г.

 

Обява за попълване на административен персонал от щатните бройки на Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е новосъздадено научноизследователско звено в СУ „Св. Климент Охридски“, с мащабно финансиране от страна на ЕС, програма Хоризонт 2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, под формата на проект GATE, https://www.gate-ai.eu/.

 

Във връзка с планираното интензивно развитие през 2021 г., Институт GATE обявява следните свободни позиции:

Щатна позиция/длъжност – Експерт, управление на човешки ресурси в Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE

 

Отговорности и задължения:

- Разработва планове, правила, процеси в различни области на УЧР, включително набиране и селекция на персонал, кариерни пътеки, развитие на таланта, системи за възнаграждение, управление на представянето;

- Разработва материали, насоки, практически инструменти, които да улесняват коректната интерпретация и прилагане на стандартите в областта на УЧР в института;

- Идентифицира подходящи възможности за обучение и подпомага прилагането на методи и способи за развитие на персонала;

- Изготвя отчети за проследяване на ключови показатели в областта на УЧР, които да бъдат основа за информирани решения и разработване на планове за действие;

- Разработва и провежда проучвания на ангажираността на служителите, анализира резултатите и предлага конкретни действия за постигане на необходими подобрения, в области, където се наблюдават дефицити.

 

Необходимо образование и опит:

- Висше образование ОКС „Магистър“, специалност икономика, управление на човешки ресурси;

- Стаж/професионален опит - Придобит стаж и професионален опит поне 5 години.

 

Необходима експертиза:

 • Отлични познания на нормативните актове в областта на трудовото, данъчното и осигурителното право;
 • Опит в работа със софтуер за УЧР;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа в международен екип;
 • Умения за решаване на проблеми в динамична среда;
 • Аналитично мислене;
 • Лоялност и отговорност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (лично писмо в свободен текст), адресирано до Директора на Институт GATE;
 • Автобиография;
 • Копие от дипломи за висше образование;
 • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Документите да се изпратят на career@gate-ai.eu

Като кандидатствате за тази длъжност, Вие доброволно предоставяте личните си данни и съгласие за обработването им, с цел набиране и подбор на персонал. Обработката на вашите лични данни се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с това нормативни актове в България.

 

Етапи на конкурса:

 • Запознаване с постъпилите документи на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 • В срок до 25.07.2021 г. ще се проведе он-лайн събеседване с допуснатите кандидати.
 • Всички кандидати, с които е проведено събеседване ще бъдат информирани за резултатите от проведения конкурс.
 • Избраните кандидати ще бъдат назначени на трудов договор.

 

За допълнителна информация: contact@gate-ai.eu