Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Факултетът по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за три изследователски позиции за Водещ изследовател (R4)

   

Срок за подаване на документи за кандидатстване: от 13 март до 24 март 2024 г.

 

Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за 3 изследователски позиции за Водещ изследовател (R4) за срок от 12 месеца, с възможност за удължаване през следващите две години.

1. длъжност:

2 позиции (пълен щат) – Водещ изследовател (R4)

1 позиция (половин щат) – Водещ изследовател (R4)

2. срок в брой месеци: 12 месеца (срочен договор от 01.07.2024 г.)
3. длъжностен статут: Пълен/половин (8/4 часов) работен ден
4. необходимо образование: придобита ОНС „Доктор“ в ПН 4.5. Математика или ПН 4.6. Информатика и компютърни науки, или международен еквивалент.
5. заемана академична длъжност: професор в ПН 4.5. Математика или ПН 4.6. Информатика и компютърни науки поне през част от последните 12 месеца преди 13.03.2024 г.
6. трудов стаж: Доказан преподавателски опит поне 15 години.
7. умения/квалификации/ необходима експертиза

Познания по:

позиция 1 (1 щат): системи, основани на знания

позиция 2 (1 щат): компютърни мрежи (проектиране, модели, приложения); електронно обучение (стандарти, системи, теоретични основи, качество, приложения); моделиране на знания и логически изводи.

позиция 3 (1/2 щат): оптимално управление

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

Ако кандидатите не са на щат във ФМИ (СУ), е необходимо да представят още:

  • Автобиография (CV европейски формат);
  • Сканирани дипломи за висше образование;
  • Сканирани дипломи за придобити научни степени и заемани академични длъжности;
  • Сканирани други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност;
  • Сканиран документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област - трудова книжка (когато е приложимо);
  • Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

 

Документите се подават от 13.03.2024 г. до 24.03.2024 г. електронно (всеки документ като отделен файл в pdf формат) на имейл etraykova@fmi.uni-sofia.bg.

 

Етапи на конкурса:

  1. Запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.
  2. Събеседване с допуснатите кандидати на 26.03.2024 г. (вторник) от 09:00 часа, което ще се проведе на адрес бул. Джеймс Баучер №5, етаж 2, кабинет 208 в сградата на Факултета по математика и информатика.
  3. Избраните кандидати ще бъдат информирани писмено на посочения в съответното заявление имейл адрес в срок до 27.03.2024 г.
  4. Избраните специалисти ще бъдат назначени според предвидения график на дейностите, за които ще бъдат ангажирани, считано от 01.07.2024 г.

 

За допълнителна информация:

Елена Трайкова, e-mail: etraykova@fmi.uni-sofia.bg, тел. 02 8161 541