Начало / Новини / Календар / Изпит по химия за кандидат-студенти

Ректорат

На 17 юни 2023 г. от 9.00 часа ще се проведе изпит по химия за кандидат-студенти. Кандидатстудентският изпит по химия е писмен. Времетраенето му е четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента:

Компонент 1 се състои от две части. Първата част включва 20 тестови въпроса с изборен отговор (един от пет); втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична химия и 2 по органична химия). Тестовете и логическите задачи са върху учебното съдържание от общообразователната и профилирана подготовка по химия.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение. При решаване на логическите задачи кандидат-студентите трябва да покажат, че: разбират учебния материал и притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за решаване на конкретни химични проблеми. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Максималният брой точки от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, правилното решение на всяка задача носи от 15 до 25 точки.

На всеки кандидат-студент по време на изпита се предоставят помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност).

Компонент 2 включва отговаряне на четири отворени въпросa от учебния материал, изучаван в задължителната и профилиращата подготовка по Химия и опазване на околната среда за 8 - 12 клас. Този компонент е само за кандидат-студенти, които имат желание да кандидатстват за специалността Медицина. До участие в балообразуването и класирането за специалност Медицина се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент.

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобалната система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по химия в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в Софийския университет.

За повече информация тук.