Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.6 Право /Международно частно право /,обявен в ДВ бр.20 от 17 март 2015