Начало / Новини / Конкурси / Архив / Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати в рамките на Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Словашката република

   

О Б Я В А

 

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати в рамките на Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Словашката република

 

Стипендиите са предназначени за обучение на български граждани през академичната 2014-2015 година, както следва:

 

1. Шест стипендии за частичен срок на обучение на студенти с продължителност по 5 месеца;

2. Пет стипендии за участие в едномесечен летен езиков курс по словашки език за студенти и преподаватели

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 

1. Да са български граждани;

2. Да владеят словашки език;

3. Възраст: за студентите – до 30 г., за преподавателите и изследователите – до 55 г.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 

А. За частичен срок на обучение на студенти:

- Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50;

- Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, или

- да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”.

 

Б. За летен езиков курс по словашки език

 

1. Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение по специалността „Славянска филология” с успех от завършените семестри не по-нисък от „добър” 4.00.

- Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование, или

- да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” след завършена степен „бакалавър” или „магистър”.

 

2. Да са преподаватели или изследователи в областта на славистиката.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;

2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони за връзка и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН;

3. Копие от личната карта;

4. Мотивация;

5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите);

6. Копие от международно признат документ за владеене на словашки език. Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология”, изучаващи словашки език;

7. Копие от диплома за висше образование, научна степен (за преподавателите);

8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя.

 

Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ще удостоверят с документ пред българското висше училище, в което са студенти, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 25 април 2014 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОН на 29 април 2014 г. от 10.00 часа.

За справки тел. 9217 530, 9217 784 или 9217 529.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Съгласували:

Мария Фъртунова, директор на дирекция "Висше образование":

Ина Попова, директор на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Иванка Монова, началник на отдел „Връзки с обществеността и протокол”:

Галина Дреновска, началник на отдел в дирекция "Висше образование":

Александър Попов, главен експерт в дирекция МЕС:

Изготвил:

Венко Божанов, главен експерт в дирекция "Висше образование":