Начало / Новини / Конкурси / Архив / Министерството на икономиката обявява втори Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

   

Срок за кандидатстване: 17 октомври 2016 г.

 

Министерството на икономиката обявява втори Национален конкурс
за насърчаване на иновационната активност на младите хора
в България чрез проекта "Техностарт" 2

 

Проектът „Техностарт“ 2 е ориентиран към студенти, хора с висше образование, бакалавър или магистър, както и докторанти и цели подпомагането им за започване на собствен бизнес с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.

В рамката на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90 процента от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма и да осигури задължителен собствен принос от 10 процент от общия размер на финансиране или до 2 200 лева.

Проектът „Техностарт“ 2 финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД), утвърдена от Националния статистически институт:

  1. Целият Сектор С – „Преработваща промишленост“ с изключение на помощите, за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага;
  2. Сектор М – „Професионални дейности и научни изследвания“ – само кодове от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужването на ескроу банкова сметка по проекта, необходими за изпълнение на дейността по бизнес плана.

 

Конкурсната документация се подава лични или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката от 9.00 до 17.00 часа на адрес:
1052 София, ул. „Славянска“ № 8 или по пощата.

Крайният срок за кандидатстване е до 17 октомври 2016 г. включително.

Кандидатите могат да задават въпроси на електронен адрес tehnostart@mi.government.bg

 

Цялата необходима информация за конкурса може да бъде намерена на адрес:

http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-2-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1694-442.html