Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурси БАН

   

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Открива процедура

за избор на директори на следните постоянни научни звена:

Института по механика;

Института по системно инженерство и роботика;

Института по информационни и комуникационни технологии;

Института по оптически материали и технологии;

Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – Варна;

Института по биофизика и биомедицинско инженерство;

Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей;

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания;

Института по физиология на растенията и генетика;

Националния институт по геофизика, геодезия и география;

Националния институт по метеорология и хидрология;

Института за космически и слънчево-земни изследвания;

Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол“;

Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей;

Института за изследване на изкуствата;

Института за изследване на населението и човека;

Института за изследване на обществата и знанието.

За директори на постоянните научни звена могат да кандидатстват: доктори на науките, хабилитирани учени с научна степен, член-кореспонденти и акаде­мици (чл. 42, ал.1 от Устава на БАН).

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, науч­на автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, спи­сък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управле­ние и развитие на постоянното научно звено, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 23 юли 2010 г.

Документите се подават в Централно управление на БАН, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 107, тел. 988 04 71 и 979 52 68.

Правилата за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиогра-фия, се получават на същия адрес.