Начало / Новини / Календар / Изпит по немски език за кандидат-студенти

Ректорат

На 18 юни 2023 г. от 14.30 ч. ще се проведе изпит по немски език за кандидат-студенти.

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен и цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Той е с продължителност 4 часа и се състои от следните елементи:

1. Тест (А и Б) (Test A und Test B) - С тест А и Б се проверяват лексическите и граматическите знания. В тест А се попълват пропуснати думи или части от думи. Предлагат се по четири възможности за попълване (думи или части от думи), като само един от отговорите е правилен. В тест Б кандидатите самостоятелно намират и попълват пропуснатата граматическа единица, без да са дадени възможности за избор.

2. Текст за четене с разбиране (Leseverstehen). Целта на тази изпитна задача е да се провери дали кандидатите са разбрали правилно съдържанието на текст, който им се предоставя. Кандидатите трябва да вземат отношение по верността на дадени твърдения, свързани с текста, като маркират съответно „да" или „не".

3. Съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи) (Aufsatz). Със съчинението се проверява способността на кандидатите да се изразяват писмено на немски език. Обемът на съчинението трябва да бъде 200-220 думи, като в края на съчинението си кандидатите следва да посочат в скоби броя на използваните думи.

4. Превод от немски на български език (около 1500 знака). С превода се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и умението на кандидатите да предадат на правилен български език оригинален немски текст. Текстът за превод може да бъде публицистичен, научно-популярен или художествен.

Повече информация: тук .