Начало / Новини / Календар / Изпит по математика за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 11 юни 2023 г. от 9.00 часа ще се проведе изпит по математика за кандидат-студенти.

Изпитът по математика за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски“ е писмен и от 2022 година е в нов формат, състоящ се от:

  • 10 задачи с избираем отговор от 4 възможности. Кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор;
  • 2 задачи с отворен отговор. Кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори;
  • 4 задачи с цялостно решение. Кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения, като трябва да се стреми да изложи решенията на задачите пълно, кратко и ясно, използвайки въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

При решаването на голяма част от задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Две от задачите с избираем отговор и една от тези с цялостно решение могат да съдържат елементи от материала за профилирана подготовка в 11. и 12. клас. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Писмената работа се оценява по вярно отбелязаните отговори на задачите с избираем отговор, правилните отговори на задачите със свободен отговор, както и решенията на задачите с цялостно решение, изложени в беловата и по изключение в черновата, ако кандидат-студентът изрично е посочил мястото им там. Кандидат-студентите номерират задължително поотделно беловата и черновата си.

Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решаване. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни устройства и преносими компютри.

Скалата за оценяване позволява да се получи оценка Отличен 6,00 само със знания по задължителна подготовка.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е „Справочник по математика за кандидат-студенти“, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Време за провеждане на изпита 4 часа.

За повече информация тук.