Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Заключителна пресконференция по проект на ФКНФ за подпомагане на специализанти, постдокторанти и млади учени от Софийския университет

   
Заключителна пресконференция по проект на ФКНФ за подпомагане на специализанти, постдокторанти и млади учени от Софийския университет

В Конферентната зала на Софийския университет се проведе заключителна пресконференция по проект BG051PO001-3.3.06 – 0045: „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни и информационни и компютърни технологии с бенефициент СУ „ Св. Кл. Охридски“ чрез Факултета по класически и нови филологии.

Пресконференцията бе открита от ръководителя на проекта проф. дфн Петя Янева, която представи резултатите от свършената работа. Тя припомни, че продължителността на проекта е била 30 месеца, а безвъзмездната финансова помощ е в размер 417 795, 70 лв.

Проф. Янева заяви, че поставените цели са изпълнени и благодари на екипа за свършената работа. Общата цел на проекта е развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в СУ на национално, европейско и международно ниво.

1-a

За да се постигнат целите на проекта, екипът е извършил няколко основни ключови дейности - проучени са добри практики за целевата област интегриране на ИКТ в чуждоезиковото обучение и е издаден електронен вариант на компендиум с обобщенията на експертите като учебен материал за подготовка на млади преподаватели: http://su.acadlit.uni-sofia.bg/docs/GoodPractices.pdf. Разработени са учебни планове и програми за усъвършенстване и сертифициране в целевата област.

Проф. Янева добави още, че е създадена е система от критерии за сертифициране на университетски кадри в целевата област (електронно портфолио). Освен това е осъществен обмен на опит с водещи обучителни институции за обучение по и на чужд език със съвременни информационни и комуникационни технологии. Реализирани са обучителни модули за използване на съвременни ИКТ на обучение по и на чужд език.

1-v

В рамките на проекта е създадена система за контрол на напредъка на обучаваните бенефициенти и са разработени учебни планове и програми за обучение по чужд език на университетски преподаватели с хорариум по 150 часа за всяко ниво по Европейската езикова рамка.

Проф. Янева заяви, че в рамките на проекта експертите са обучили в иновативни методи на преподаване и начини на прилагане на нови технологии 42 бенефициенти, разпределени в две групи – 20 преподаватели по чужд език и 22 преподаващи на чужд език. Те са получили сертификати според достигнатото ниво на компетентност – от ниво В1 до С1 за знанията по език според Европейската езикова рамка и от ниво основни умения до ниво експертни умения за боравенето с информационни и компютърни технологии.

Успоредно с обучението участниците в проекта са имали възможността да повишат своята квалификация, като са осъществили: 12 мобилности в чуждестранни университети; 10 командировки за участие в научни форуми в България и чужбина; 2 уъркшопа; 2 специализирани семинара; 2 дни на отворените врати; 1 научна конференция „Иновативно обучение в ΧΧΙ век“.

Под ръководството на своите наставници те са създали: повече 45 от цели курса и 16 модула за обучение на студенти; обучили са 40 други преподаватели от Университета, предавайки им своя опит; публикувани 34 статии и студии и 9 монографии, с които участват или ще участват в конкурси за доцентура.