Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / За втора поредна година научен екип от СУ прави мониторинг на устойчивото развитие на туристическото развитие в Дунавския район

   
За втора поредна година научен екип от СУ прави мониторинг на устойчивото развитие на туристическото развитие в Дунавския район

В периода април – юли 2015 г. в Дунавския район беше осъществено повторно прилагане на Европейската система от индикатори за устойчиво развитие на туризма (ETIS). Работата по прилагането на системата е осъществена от научен екип от катедра „География на туризма“ и студенти от специалност „Туризъм“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с ръководител проф. Васил Маринов.

Дейността се извършва в рамките на проект „Насърчаване на икономиката и заетостта в Дунавския район“, изпълняван от 2013 г. от Германската агенция за международно сътрудничество (GIZ), респективно Контактен център „Дестинация Дунав”, в сътрудничество с Министерството на туризма.

Европейската система от индикатори, предложена от Европейската комисия през 2013 г., е предназначена да допринесе за подобряване на устойчивото управление на дестинациите чрез измерване и контролиране на процесите на управление на устойчивостта. Тя предоставя на заинтересованите от туризма полезен и лесен за прилагане инструментариум за мониторинг на развитието, както и възможност да споделят и съпоставят спрямо еталонни стойности своя напредък и резултати в бъдеще. Системата се състои от набор от показатели - 27 основни и 40 допълнителни, които са предвидени да измерват икономическите, социо-културните и екологичните влияния, както и управленските политики на местните власти и туристическите предприятия.

1

През 2015 г. прилагането на ETIS, както и предходната година, обхвана общините Видин, Белоградчик, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра. За набиране на необходимата първична информация в дестинациите са проведени 1255 интервюта с представители на местната администрация, туристическите предпирятия, посетителите и местното население. В резултат е събрана, анализирана и разпространена актуална информация за устойчивото туристическо развитие на обхванатите общини, както и на целия Дунавски район. Получените данни очертават благоприятна картина по значителна част от индикаторите, по-специално висока обща удовлетвореност на посетителите, положително отношение на местното население към развитието на туризма и очакваните ползи, значителни средни дневни разходи на посетителите, прилагането на мерки от страна на туристическите предприятия за пестене на ресурси (енергия и вода), висок дял на защитените територии и др. Най-проблемните области са свързани с все още ниската посещаемост, ниската заетост на настанителната база и ограничените икономически ползи, ограничените възможности за достъп с обществен транспорт, включително за придвижване в самите дестинации, както и с ниската степен на пригоденост на местата за настаняване, атракциите и транспортните средства за обслужване на посетители със специални изисквания за достъп.

2

В общините Видин, Белоградчик, Русе и Тутракан са създадени работни групи с представители на заинтересованите страни. За тях са организирани и проведени общо осем кратки обучителни семинари с над 110 участници за същността на системата и начините за нейното прилагане, както и за определяне на приоритетите и целевите стойности на индикаторите за предстоящия 5-годишен период до 2020 г. По такъв начин са създадени предпоставки за самостоятелно прилагане на ETIS в общините, които са участвали активно в проекта, тъй като местните заинтересовани разполагат със знания и инструменти за прилагане на ETIS в бъдеще, както и със значителна информация, която може да подпомогне техните действия за стратегическо планиране и вземане на оперативни решения.

Докладът е предоставен на Министерството на туризма и ще бъде публикуван на сайта на Контактен център „Дестинация Дунав“.