Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Близо 90 процента от плана за прием в Софийския университет за учебната 2015/2016 г. е изпълнен. За останалите 675 места СУ обявява допълнителен прием

   
Близо 90 процента от плана за прием в Софийския университет за учебната 2015/2016 г. е изпълнен. За останалите 675 места СУ обявява допълнителен прием

След приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2015/2016 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ почти 90 процента от плана за прием в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование е изпълнен. За оставащите 675 места, субсидирани от държавата, Софийският университет обявява допълнителен прием.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием са: „Библиотечно-информационни науки“ редовна и задочна форма на обучение, „История“, „Археология,“, „Етнология“, „История и география“, „Архивистика и документалистика“, „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Руска филология“, „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Тюркология“, „Иранистика“, „Арменистика и кавказология“, „Математика“, „Математика и информатика“ редовна и задочна форма, „Статистика“, „Физика“ редовна и задочна форма, „Инженерна физика“ редовна и задочна форма, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“ редовна и задочна форма, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“ задочна форма, „Химия“ редовна и задочна форма, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Химия и английски език“, „Биология“ редовна и задочна форма, „Молекулярна биология“, „Биотехнологии“ редовна и задочна форма, „Биология и химия“, „География и биология“, „Биомениджмънт и устойчиво развитие“, „География“, „Геология“, „Право“ задочна форма, „Връзки с обществеността“ задочна форма, „Стопанско управление“, „Теология“ редовна и задочна форма, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Педагогика на масовата и художествената комуникация“, „Физическо възпитание и спорт“ и „Медицинска сестра“.

За четвърта поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 40 са местата в специалностите „Психология“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Културология“, „Информатика“, „Туризъм“.

От 10 до 16 септември 2015 г. е срокът за подаване на документи за участие в допълнителния прием. Класирането ще бъде обявено на 22 септември 2015 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде от 23 до 25 септември 2015 г.

Допълнителен прием на студенти за учебната 2015/2016 г.