Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 63/30.07.2021 г .

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Документи за участие в конкурси за академични длъжности могат да се подават и по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 8.2. Изобразително изкуство (Скулптура и художествени конструкции) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 4.4. Науки за Земята (Демография, Регионално развитие и управление на човешките ресурси) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.4. Науки за Земята (Регионална геология) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.5. Математика (Алгебра, теория на кодирането и приложения) – един за нуждите на ФМИ;
 • 2.4. Религия и теология (История на религиите) – един за нуждите на Бог.Ф;
 • 4.3. Биологически науки (Биохимия) – един за нуждите на МФ (корекция в ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.);

 

доценти по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Теория на струните и физика на високите енергии) – един за нуждите на ФзФ;
 • 2.4. Религия и теология (Източно църковно пеене) – един за нуждите на Бог.Ф;
 • 4.3. Биологически науки (Биохимия) – един за нуждите на МФ (корекция в ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.) ;
 • 4.2. Химически науки (Биофизикохимия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Органична фотохимия) – един за нуждите на ФХФ;
 • 7.3. Фармация (Технология на лекарствените форми) – един за нуждите на ФХФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 3.8. Икономика (Икономическа теория и парична политика на английски език) – един, на половин щат, за нуждите на СФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт (Методика на физическото възпитание и спорта) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) – един за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия) – един по чл. 68 ал.1 т. 3 от КТ, за нуждите на ФХФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.